Veileder for startlån

Kommunen kan kreve eller avstå fra over- og underkurs

Ved førtidig tilbakebetaling av lån med fast rente og ved overgang fra fast til flytende rente i bindingsperioden, skal det beregnes over- eller underkurs, jf. forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. § 9. Det tas utgangspunkt i årlige effektive renter avrundet til én desimal før gebyrer, som er beregnet av Finansdepartementet og publisert på Husbankens nettsider. Den årlige effektive renten før gebyrer vil fremgå av kundens låneavtale.

Renten for en periode som er lik den gjenstående bindingstid, beregnes ved å ta det veide gjennomsnittet av renten for to tilsvarende lån med en kortere og lengre rentebindingstid som ligger nærmest gjenværende bindingstid på lånet som innfris. Ved kortere gjenstående bindingstid enn tre år benyttes den flytende renten og den faste treårsrenten.

Ved førtidig tilbakebetaling av et lån skal det tas utgangspunkt i de tilbud for årlige effektive renter for flytende og fast rente før gebyrer, som gjelder på innfrielsesdatoen. Skulle det ikke foreligge noe tilbud om rentebinding på innfrielsesdatoen, brukes siste tilbud om fastrente.
Ved overgang fra fast til flytende rente på et lån skal det tas utgangspunkt i de tilbud for årlige effektive renter for flytende og fast rente før gebyr, som på avtaletidspunktet vil være gjeldende renter fra første dag i neste måned

(Forskriftens § 8-4)

Kommunen kan velge å ikke kreve overkurs (rentetap for kunden) eller underkurs (rentegevinst) ved brudd på en fastrenteavtale, for eksempel ved salg av boligen.

Kredittvurderingen ved en del søknader viser at søkeren ikke har økonomi til å klare å betjene startlånet uten fast rente. Dersom kommunen velger å kun tilby fastrente, anbefaler Husbanken at kommunen setter inn en klausul i låneavtalen som sier at det ikke vil bli beregnet over- eller underkurs ved førtidig innfrielse av lånet se finansavtaleloven § 2-10.

Overkurs er et rentetap som oppstår når avtalt fastrente er høyere enn fastrenten som tilbys til nye kunder, på tidspunktet da lånet innfris. Det er lånekunden som må betale for dette rentetapet. Underkurs er en rentegevinst som oppstår når avtalt fastrente er lavere enn fastrenten som tilbys til nye kunder. Det er banken som betaler for denne rentegevinsten, ved å redusere kundens lån tilsvarende.

Dersom kommunen likevel velger å ta overkurs, bør startlånet overføres til ny bolig, dersom flytting er årsaken til at fastrenteavtalen brytes.

Her kan du lese mer om fast og flytende rente.