Veileder for startlån

Kommunale retningslinjer kan ikke være i strid med forskriften, annet regelverk eller føringer fra Stortingets budsjettvedtak

Kommunens retningslinjer skal være i samsvar med forskriften. Det betyr at forskriften setter en ytre ramme for hvem som kan få startlån, hva kommunen kan gi startlån til og hvilke avtalevilkår kommunen kan bruke.

Kommunene kan for eksempel ikke fastsette en bestemmelse om å ta mer enn 0,25 prosentpoeng påslag på husbankrenten. Det vil være i strid med § 8-2 tiende ledd, som fastslår at kommunen kan påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng.

De kommunale retningslinjene kan heller ikke være i strid med annet regelverk, for eksempel likestillings- og diskrimineringsloven. En bestemmelse som setter en øvre eller nedre aldersgrense for de som kan få startlån vil være i strid med denne loven. Kommunen kan derfor ikke ha en bestemmelse med aldersgrenser.

Gjennom et budsjettvedtak kan Stortinget kan legge føringer for blant annet hvilke målgrupper kommunen skal prioritere når de tildeler startlån. For 2023 er barnefamilier og utviklingshemmede prioriterte målgrupper. Kommunene har anledning til å fastsette sine egne prioriteringer i bestemmelsene, så lenge de ikke er i strid med føringene i Stortingets budsjettvedtak, og de må være saklige og åpne opp for unntak.