Veileder for startlån

Sjekk sparepotensialet til startlånsøkerne

Det er en forutsetning at lånsøker har utnyttet sitt sparepotensial. Det betyr at saksbehandler må ta stilling til om lånsøker har hatt mulighet for å spare opp egenkapital i tiden som har gått, og eventuelt hvor mye. Hvis sparepotensialet ikke er utnyttet, bør kommunen oppfordre lånsøkeren til å spare. Sparepotensialet kan beregnes ved å ta netto inntekt og trekke fra løpende boutgifter og nødvendig utgifter til livsopphold. Sparepotensialet må være av en viss størrelse slik at lånesøker har mulighet til å oppfylle bankenes krav til egenkapital på sikt.

Noen har ikke mulighet for å spare. Dette kan skyldes lav inntekt og/eller høye boutgifter. For disse vil startlån og eventuelt kommunale tilskudd være eneste mulighet for å bli boligeiere. Kommunen kan gi startlån med en gang, dersom inntekten til søker er lav og utsikten til økt inntekt og framtidig sparepotensial er liten.

Det finnes viktige unntak for sparepotensialet, se under punkt 2.2.

Se også om prioriterte målgrupper under punkt 2.3.