Veileder for startlån

Formålet med startlån

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

(Forskriftens § 5-1)

Startlån er et tilbud om boligfinansiering til husstander som ikke får lån eller nok lån i ordinære kredittinstitusjoner, verken nå eller i løpet av de nærmeste årene. Kommunen kan gi startlån til å

  • kjøpe eller bygge bolig, både til topp- eller fullfinansiering
  • refinansiere dyre lån for å beholde boligen
  • utbedre og tilpasse en bolig

Kommunene låner inn startlånsmidler fra Husbanken for videre utlån til personer som oppfyller vilkårene. Kommunene kan også låne ut midler de mottar i ekstraordinære avdrag eller ekstraordinære innfrielser av startlån til å gi nye startlån.

Finansieringen skal bidra til gode og ulike løsninger for personer som er langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet, slik at disse kan bo trygt og godt.