Veileder for startlån

Startlån til utbedre og tilpasse bolig

Startlån kan finansiere utbedringer og tilpasninger som er nødvendig for at husstanden skal kunne bo i boligen, men ikke generell oppussing.

Kommunens saksbehandler må sikre lånet innenfor hundre prosent av boligens verdi etter at tilpasningen og utbedringen er ferdig. For større prosjekter bør startlånet delutbetales etter hvert som arbeidene er gjennomført og kostnadene er dokumentert. Kommunen skal forsikre seg om at tiltakene blir gjennomført i henhold til avtale, og påse at utbedring/tilpasningen blir kvalitetsmessig utført.

Eksempler på nødvendig utbedring av bolig:

  • Skifte gamle og dårlige vinduer og ytterdører
  • Etterisolere yttervegger og -tak
  • Skifte tak og utbedre våtrom og kjøkken etter lekkasje
  • Utbedre det elektriske anlegget

Når en bolig må tilpasses på grunn av beboers nedsatte funksjonsevne, er det lurt å formidle kontakt mellom søker og fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen og med NAV hjelpemiddelsentral. De kan hjelpe til med å vurdere hvilke tilpasninger som er nødvendig og hensiktsmessig for at boligen skal være egnet.

Eksempler på ulike tilpasninger:

  • Ombygging eller påbygg for å få tilgjengelig inngangsparti og alle nødvendige rom på ett plan
  • Utvide døråpninger og fjerne terskler
  • Gjøre badet mer tilgjengelig, romslig dusj og plass rundt toalett og servant
  • Forsterke vegger for å montere håndtak, sete eller armstøtte

NAV hjelpemiddelsentral har også en tilskuddsordning som kan ses i sammenheng med startlån til tilpasning. De kan gi tilskudd i stedet for å installere hjelpemiddel, og dette kan inngå i en felles finansieringsplan med startlån fra kommunen. Tilskudd gir ofte bedre og varige løsninger enn utlån av hjelpemidler.

Her finner du mer informasjon om ordningen

Kommunen kan også gi startlån til eldre med behov for en mer tilpasset bolig for å kunne bo hjemme lenger. En forutsetning er at de ikke får finansiering i privat bank. Da skal startlånet finansiere varige løsninger tilpasset den enkeltes behov og gjøre det lettere å bli boende hjemme, selv om funksjonsevnen blir dårligere. En aktiv bruk av startlån til eldre kan understøtte en boligstrategi for en mer tilgjengelig boligmasse.

Kommunen kan gi lån til tilpasning eller utbedring av en bolig, selv om den står på en landbrukseiendom. Kravet i forskriften om at det skal være en nøktern bolig, gjelder ved kjøp og nybygging, ikke ved utbedring eller tilpasning. Som for startlån generelt er det et krav at søkerne ikke får finansiering i ordinær bank.

Ved søknad om startlån til både tilpasning/utbedring og kjøp av landbrukseiendom som ikke kan anses som nøktern, vil det kunne være mulig å kun gi lån til tilpasning/utbedring av boligen. Dette kan være aktuelt der husstanden får lån, men ikke tilstrekkelig lånebeløp i vanlig bank.