Veileder for startlån

Sammenlign betjeningen av et startlån med leiepriser

Når kommunen vurderer betjeningsevne, må kommunen også legge vekt på

  • leiekostnader for en egnet alternativ bolig
  • nivået på dagens husleie
  • hvilke boutgifter lånsøker har klart å dekke med egen inntekt over tid, uten å supplere inntekten med opptak av forbruksgjeld

Husleien som en leietaker over tid har klart å betale, gir en god indikasjon på hva søkeren kan klare å betjene av startlån.

Kravet til betjeningsevne er ikke til hinder for at renter på startlånet kan dekkes av økonomisk sosialhjelp i en overgangsperiode. Dette kan gjelde husstander som har et ubenyttet inntektspotensial. Det kan være familier som mottar introduksjonsstønad, og der kjøp av bolig vurderes som den beste løsning for raskt å bidra til en stabil og god bolig for barnas skyld. Da må kommunen forplikte seg til å bistå familien med nødvendig økonomisk støtte samt en plan for når og hvordan familien skal bli økonomisk selvhjulpen gjennom egen inntekt.