Veileder for startlån

Klageadgang på startlån

Det er klageadgang etter forvaltningslovens regler på Husbankens vedtak om tildeling og utmåling av lån og på avvisning og avslag på søknader om lån.

Det er ikke klageadgang på Husbankens avgjørelse om lån til kommuner.

(Forskriftens § 7-9)

Søkeren har rett til å klage innen 3 uker. Det skal framgå i vedtaket, i samsvar med forskrift om lån fra Husbanken § 7-9 første ledd, se § 5-2 annet ledd. Det er klageadgang etter forvaltningslovens regler på

  • kommunens vedtak om tildeling
  • utmåling av størrelsen på startlånet
  • avvisning og avslag på søknader om startlån

Kommunens vedtak skal være skriftlig og må inneholde opplysninger om klageadgang på kommunale vedtak. Klagen skal sendes kommunen.

Når søkeren klager på vedtaket, og kommunen opprettholder vedtaket sitt, skal saken behandles av klageinstansen. Kommunestyret kan være klageinstans. Kommunestyret kan alternativt oppnevne en særskilt klagenemnd eller overlate klagebehandlingen til formannskapet (forvaltningsloven § 28 andre ledd).