Veileder for startlån

Tilskudd tildelt kommunen fra Husbanken før 2020

Tilskudd kommunen hadde «på bok» ved inngangen til 2020 skal brukes til formålet for ordningen. Begrunnelsen for dette er at Stortinget ikke ga noen nye føringer for «gamle» tilskudd i forbindelse med overføring til kommunerammen fra 2020. Det vil si at tilbakebetalte tilskuddsmidler må benyttes til samme formål som gjaldt da pengene ble bevilget, i hele tilskuddets avskrivningstid.

For «nye» tilskuddsmidler tildelt etter 2020 står kommunene fritt til å bestemme om tilskuddet skal nedskrives eller gis som rente- og avdragsfritt lån som skal tilbakebetales i sin helhet ved salg. De står også fritt til å velge andre regler for sikkerhet for tilskudd.

Her kan du lese mer om de enkelte tilskuddsordningene.