Veileder for startlån

Beregne betjeningsevnen for startlån

Kravet til betjeningsevne for startlånet, innebærer at låntaker kan betale de framtidige boutgiftene over tid og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Kravet til betjeningsevne for startlån er ikke det samme som bankenes krav til betjeningsevne etter utlånsforskriften (tidligere boliglånsforskriften).

Dette er utgangspunktet for å beregne husstandens betjeningsevne:

  • Husstandens inntekt etter skatt minus et beløp til husstandens livsopphold
  • Andre faste utgifter som nedbetaling av forbruksgjeld og studielån, utgifter til barnehage-/SFO/AKS, bidrag med mer
  • Antatte utgifter til nødvendig vedlikehold på kort og lang sikt

Når det gjelder husstandens utgifter til livsopphold, så anbefaler Husbanken at saksbehandler tar utgangspunkt i søkerens faktiske forbruk over en periode. Statens institutt for forbruksforskning (SIFOs) referansebudsjett kan være nyttig som referanse for å sette opp et budsjett, men må tilpasses til den enkelte husstands økonomiske situasjon og faktiske forbruk. Beløp til livsopphold må minimum utgjøre veiledende sats for økonomisk sosialhjelp.

Disponibelt beløp til boutgifter etter fradrag for alle andre utgifter gir utgangspunktet for å beregne hvor stort startlån husstanden kan betjene. Les mer om utgifter i kapittel 6.4.

Hvor stort lån som kan betjenes med det disponible beløpet er avhengig av hvilke rentesats og hvor lang nedbetalingstid saksbehandleren legger til grunn, se kapittel 7 om nedbetalingsvilkår. Ved samfinansiering med annen bank må disponibelt beløp dekke renter og avdrag på begge lån.