Veileder for startlån

Forberede en klagesak

Å forberede saken for klageinstansen innebærer blant annet å lage sakssammendrag, skrive innstilling i saken og redegjøre for saken i møte med klageinstansen. Å forberede saken til klageinstansen kan for eksempel legges til et klagesekretariat i en annen enhet, en jurist under kommunedirektøren eller en leder på et høyere ledernivå i kommunen.

Gjennom klagebehandlingen kan klageinstansen gi korrektiv til kommunen, der klageinstansen finner at kommunens praksis ikke er i samsvar med forskrift om lån fra Husbanken, likebehandlingsprinsipper, forvaltningsrettslige prinsipper med videre.

Sivilombudet fører kontroll med den offentlige forvaltningen for å hindre at det gjøres urett mot den enkelte (sivilombudsloven § 1). Sivilombudet kan undersøke og uttale sin mening om klager mot forvaltningen og i tillegg om forhold som ombudet selv tar opp (§ 3). Forutsetningen er at klageren har brukt alle mulighetene til å klage til forvaltningen.

I likhet med domstolene har ombudet en begrenset adgang til å kontrollere forvaltningens skjønnsmessige avveininger. Foruten saksbehandlingen kan ombudet i slike saker prøve om forvaltningen har foretatt et tilstrekkelig saklig og forsvarlig skjønn. Ombudet kan uttale seg om praksis og be kommunen om å behandle en klage på nytt.