Veileder for startlån

Startlånsøker må ha oppholds­tillatelse

Søkeren må ikke ha norsk statsborgerskap for å få lån. Men vedkommende må ha en oppholdstillatelse i Norge. Når søker har lovlig opphold i Norge, er kravene for å gi startlån i utgangspunktet de samme som ellers. I tillegg må kommunen vurdere konkret om søkeren har intensjon om å bosette seg langvarig i Norge, varigheten av oppholdstillatelsen og hva slags type tillatelse vedkommende har. Det vil naturlig nok kreve en viss botid i Norge for å vurdere framtidig betjeningsevne, om det foreligger langvarig boligfinansieringsproblemer, om sparepotensialet er utnyttet med mer.

Kommunen kan ikke stille absolutte krav til antall år søkeren har bodd i Norge, men må vurdere det individuelt i hver sak. Om det er personer som skal oppholde seg en kortere periode i Norge, kan leiebolig være et bedre alternativ. At husstanden blir boende i Norge en viss tid framover er viktig.

Personer med varig oppholdsrett eller permanent oppholdstillatelse

Personer med varig oppholdsrett eller permanent oppholdstillatelse vil ha mange års botid i Norge og må vurderes på lik linje med norske søkere. Kommunen kan ikke kreve at søkere har slike tillatelser for å få startlån. Det gjelder både søkere som kommer innenfra og utenfra EØS-området.

Flyktninger og personer med innvilget asylsøknad

Personer med innvilget asylsøknad og som har hatt det i flere år, bør vurderes på lik linje med andre søknader, dersom alt tyder på at husstanden blir boende i Norge framover.

Arbeidsinnvandrere

Er vedkommende arbeidsinnvandrer må kommunen ta en ekstra vurdering, med hensyn til hvor lenge husstanden har tenkt å bli i Norge. Er det snakk om et kort arbeidsforhold, er kanskje leiebolig et bedre alternativ. Vurderingen av framtidig betjeningsevne er uavhengig av om søker kommer fra et land innenfor EØS-området eller ikke.

Noen innvandrergrupper kan møte særskilte utfordringer på boligmarkedet. Derfor kan startlån være et særlig godt virkemiddel for å bidra til at personer i denne gruppa kan skaffe seg en egnet bolig.