Veileder for startlån

Skaff deg oversikt over lånsøkers gjeld

Saksbehandleren må avklare søkerens forbruks-/ kredittgjeld før en kan innvilge startlån. Dersom den som søker har mye ubetjent og uavklart gjeld, bør vedkommende ikke få innvilget startlån før dette er ryddet opp i ved nedbetaling eller innvilget gjeldsordning. Her må kommunen tilby gjeldsrådgivning. For å få oversikt over lånsøkerens gjeldsforpliktelser og eventuelle ubetalte krav, må kommunen sjekke gjeldsregisteret og innhente kredittopplysninger. All uoppgjort gjeld og tidligere mislighold er momenter som inngår i kredittvurderingen. Det har ingen betydning om det er kommunen eller andre som er kreditor.

Dersom personen som søker om startlån har forbruksgjeld/annen gjeld, må vedkommende kunne betjene denne i tillegg til framtidige boutgifter og samtidig ha nok igjen å leve av. Startlån kan eventuelt løpe avdragsfritt inntil annen gjeld er nedbetalt. Dette vil ofte kreve oppfølging fra kommunen, for å sørge for at gjelden nedbetales som avtalt. Hvis et krav ikke blir betjent, kan kreditor ta utleggspant i boligen som grunnlag for å kreve tvangssalg. Et slikt salg bare kan gjennomføres dersom alle heftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav blir dekket, ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-20. Det betyr i praksis at boligen ikke vil bli begjært tvangssolgt av etterstående panthavere, før disse er sikre på at boligen kan selges for en sum som minst dekker foranstående gjeld og deler av eget krav.

All gjeld som skal løpe videre, må beregnes med de faktiske vilkårene som gjelder for lån med påslag for forventede renteøkninger.