Veileder for startlån

Når startlånsøker har verge eller mangler BankID

De fleste startlånssøkerne kan søke digitalt uten noen form for bistand. Det er imidlertid noen søkere som ikke har elektronisk ID eller er fortrolige med å sende en elektronisk søknad. Hvis kommunen for eksempel mottar en søknad på papir, der det fremgår at søkeren ønsker startlån, skal kommunen ta kontakt med søkeren og bistå i søknadsprosessen. De som ikke er digitale, skal kunne søke startlån på lik linje med andre. Bakgrunnen for dette er forvaltningsrettslige prinsipper, bistandsplikten i ny boligsosial lov og prinsippene om likeverd, like muligheter og like rettigheter i likestillings- og diskrimineringsloven og grunnloven § 98.

I Startskudd kan saksbehandler gi en verge eller en medhjelper tilgang til å søke på vegne av andre. Hvis søkeren verken har medhjelper eller verge, kan saksbehandler i kommunen være medhjelper som en siste utvei. Dette gjør det mulig for alle å søke elektronisk.

En person uten BankID kan normalt ikke søke startlån og tilskudd elektronisk. Det kan heller ikke en verge som vil søke på vegne av andre. Det er derfor en egen prosess for dette i Startskudd.

Her finner du saksgang for å opprette tilgang for verge.

Når søkeren har verge som gjennomfører låneopptaket (skriver under på lånet på vegne av søker), gjelder følgende:

  • Kommunens forklaringsplikt går til vergen (se nærmere om forklaringsplikten under punkt 10).
  • Opplysninger skal kommunen gi både til søker og verge (finansavtaleloven § 3-4).

Dersom vergen trenger råd eller er i tvil om avgjørelser av særlig betydning for den som er under vergemål, bør vedkommende gå til Statsforvalteren (vergemålsloven § 47).

For søkere med verge skal Statsforvalteren først samtykke til låneopptak og deretter godkjenne finansieringen. For ikke å forsinke saksbehandlingen kan kommunen innvilge lån eller gi finansieringsbevis, under forutsetning av at Statsforvalteren godkjenner låneopptak.