Veileder for startlån

Avslag på startlån

Saksbehandleren skal avslå søknaden dersom den vurderer at lånsøkerens betalingsevne er klart utilstrekkelig til å betjene lånet, eller dersom vedkommende ikke er i målgruppen. Avslag er et enkeltvedtak som skal begrunnes og kan påklages (forvaltningsloven §§ 24 og 28).

I begrunnelsen skal saksbehandleren vise til de reglene som vedtaket bygger på. Det er ikke nok å vise til paragrafen. Man må gjengi de relevante delene av bestemmelsen eller problemstillingen i bestemmelsen (forvaltningsloven § 25), gjerne med sine egne ord. Dette kan for eksempel være at det er krav om at boligen skal være nøktern (forskriften § 5-3 andre ledd). I tillegg skal begrunnelsen gjengi de faktiske forholdene som vedtaket bygger på, som for eksempel hvilken inntekt søkeren har. Videre bør man i begrunnelsen si hva som er de viktigste hensynene som har vært avgjørende for kommunens avgjørelse. Dette kan for eksempel være at søkerne anses å ha sparepotensial som ikke er utnyttet.

I tillegg til at kommunen har en begrunnelsesplikt etter forvaltningsloven, vil en god begrunnelse kunne bidra til at søkerne forstår og godtar avgjørelsen og kan vurdere om det er grunn til å klage på vedtaket eller ikke. Et tydelig og godt begrunnet avslag bør også inneholde opplysninger om hvilke tiltak lånsøker kan gjøre for å kunne oppfylle kravene til å få startlån på et senere tidspunkt, dersom det er aktuelt.

Om det er barn i husstanden som søker startlån, skal avslaget også vise hvordan hensynet til barnets beste er vurdert. Se sak fra Sivilombudet om kommunenes plikt til å vurdere hensynet til barna og krav til begrunnelse.