Veileder for startlån

Hvem kan få startlån

Husbanken gir lån til kommuner for videre utlån av startlån til enkeltpersoner.

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Bestemmelsene i kapittel 7 og 8 gjelder tilsvarende for kommunen med mindre annet er fastsatt.

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

(Forskriftens § 5-2)

Startlån skal tildeles etter en behovsprøving. I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren

  1. forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og
  2. har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir.

Selv om vilkårene i første ledd ikke er oppfylt kan kommunen gi startlån i alle disse situasjonene

  1. husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det
  2. husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin
  3. boligsituasjonen hindrer mulighetene til å opprettholde et arbeidsforhold, eller hindrer utvikling av det lokale næringslivet
  4. lånet bidrar til bedre utnyttelse av kommunalt disponible boliger

Departementet kan gi ytterligere føringer for tildeling av startlån.

(Forskriftens § 5-4)

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i vanlig bank. Det er ingen aldersgrense oppad. Startlån er et boligsosialt virkemiddel som kan brukes aktivt for å frigi kommunale utleieboliger og få barnefamilier fra leie til eie.

Dersom husstanden har lav inntekt og mangler egenkapital, er startlån og eventuelt kommunale boligtilskudd normalt eneste mulighet for å få finansiert et boligkjøp. Dette er fordi bankene er bundet til en stresstest på mulig framtidig rente på tre prosentpoeng og krav om 15 prosent egenkapital i henhold til utlånsforskriften. Dette kreves ikke for startlån. Men for å få startlån må søkeren kunne betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsoppholdet, som for eksempel mat, klær, strøm og fritidsaktiviteter. Det kan ikke gis startlån utover panteverdien til boligen.

Les mer om betjeningsevne i kapittel 6.

Dersom kommunen mener søker har mulighet til å få lån i privat bank, skal de oppfordre vedkommende til å søke vanlig boliglån. Personer som har tilstrekkelig inntekt og egenkapital til å få lån i privat bank skal ikke ha startlån. Søker skal i utgangspunktet vedlegge avslag fra ordinær bank, men det er ikke nødvendig i saker hvor det klart er usannsynlig at søker kan få lån i ordinær bank. Dette gjelder blant annet søkere med liten egenkapital kombinert med at det ikke er egnede boliger på stedet for husstanden til rundt fire til fem ganger husstandens årsinntekt. De ordinære bankene kan som hovedregel ikke gi lån utover fem ganger årsinntekten til søkerne, det fremgår av utlånsforskriftens § 6 (fleksibilitetskvoten i § 12 er et unntak).