Veileder for startlån

Husstand med barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer 

(Fra forskriftens § 5-4 annet ledd bokstav a)

Barnefamilier som ikke bor i egnet bolig og/eller har behov for å stabilisere bosituasjonen kan få startlån umiddelbart. Dette gjelder selv om saksbehandler vurderer at de ikke har utnyttet sparepotensialet sitt. Forutsetningen er at familien ikke får lån i vanlig bank. Hensynet til barnas behov for stabilitet og gode oppvekstsvilkår er avgjørende. I alle avgjørelser der barn er berørt skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Familier som har mottatt oppsigelse av nåværende leiekontrakt og må flytte, og/eller familier som har flyttet mange ganger og har behov for stabilitet, kan få startlån med en gang.

Hva som ligger i begrepet «særlige sosiale eller helsemessige utfordringer» må saksbehandleren vurdere i hvert enkelt tilfelle. Dette kan f.eks. omfatte personer med nedsatt funksjonsevne, som har lav inntekt og små muligheter for å påvirke sin egen boligsituasjon de nærmeste årene.