Veileder for startlån

Startlån for å rekruttere eller beholde arbeidskraft 

(Fra forskriftens § 5-4 annet ledd bokstav c)

Kommunene kan bruke startlån i arbeidet med å tiltrekke og beholde arbeidskraft og skape fungerende boligmarkeder lokalt. Dette gjelder uavhengig av om søker har langvarige boligfinansieringsproblemer eller ikke har utnyttet sparepotensial. Forutsetningen er at søker ikke får lån i vanlig bank. Unntaket omtales som «distriktsunntaket», men er ikke forbeholdt distriktskommuner. Distrikter i større kommuner kan også benytte seg av unntaket. Unntaket gir kommunen et større handlingsrom.

Tre eksempler:

  • En kystkommune mangler helse- eller industriarbeidere og sliter med å få fagfolk og nyutdannede til å flytte til bygda. Kommunen kan bruke startlån til å finansiere boligkjøp.
  • En innlandskommune står i fare for å miste viktig arbeidskraft, fordi det er for lang avstand mellom hjem og jobb. Kommunen kan bruke startlån for å beholde arbeidskraft ved å bidra til boligkjøp nærmere arbeidsstedet.
  • En sentral kommune med distriktsområder som har overnevnte utfordringer med å tiltrekke og beholde fagfolk, eksempelvis i helse- og omsorgssektoren