Veileder for startlån

Hva kan vi gi startlån til

Kommunen kan gi lån til

  1. kjøp av bolig

  2. utbedring og tilpasning av bolig

  3. oppføring av ny bolig

  4. refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen.

Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet.

Kommunen kan bruke startlånet til å fullfinansiere boligen eller som topplån der private eller Husbanken gir grunnfinansiering. Kommunen skal vurdere om samfinansiering kan oppnås.

(Forskriftens § 5-3)

 

Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån. Startlånet kan dekke hele kjøpesummen inkludert omkostninger. Omkostninger er tinglysningsgebyr, dokumentavgift og eventuelt andre etableringskostnader. Startlån kan også brukes til å finansiere nødvendig utbedring, som vil kunne antas å øke boligens verdi tilsvarende.

Midler til nødvendig innbo omfattes ikke av startlånet. Men det kan søkes om støtte fra kommunen/NAV til tilskudd eller et kontantbidrag for å dekke nødvendig innbo. Dette forutsetter et godt samarbeid på tvers i kommunen. Startlånet kan heller ikke gis for å dekke utgifter til flytting.