Veileder for startlån

Fastsettelse av renter for startlån

Fra 2014 til 2020 har den flytende Husbankrenten ligget stabilt mellom 1,5–2,5 prosentpoeng. Rentene har fra 2020 både falt og deretter steget til høyere nivåer. Slik verdensbildet ser ut i dag, er styringsrenten et aktivt verktøy for Norges Bank. Dette påvirker følgelig Husbankens flytende rente som brukes til blant annet startlån og startlånsmottakere.

Husbankens renter endrer seg i takt med rentene i markedet, men med en forsinkelse på opp til fire måneder. Husbankens renter fastsettes med utgangspunkt i et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene for tilsvarende lån i markedet. Dette gjennomsnittet kalles basisrenten. Effektiv rente i Husbanken er lik basisrenten minus 0,75 prosentpoeng.

Husbankens flytende rente beregnes ut fra basisrenten gjennom en to måneders observasjonsperiode. Ny rente trer i kraft to måneder senere.

Eksempel: Gjennomsnittet av de fem beste tilbudene i markedet for januar og februar (observasjonsperioden) danner grunnlaget for basisrenten i mars. Denne renten utgjør grunnlaget for ny flytende rente i mai. Dersom de private bankene øker rentene på boliglån som følge av Norges Banks økning i desember, vil dette bidra til økt flytende rente i Husbanken fra 1. mai.

Observasjonsperioden for beregning av flytende renter som gjelder fra 1. januar, er månedene september og oktober. Neste justering kan komme 1. mars, basert på observasjonsperioden som er november og desember. Slik blir den flytende renten vurdert hver annen måned hele året igjennom.