Arrangementer i Husbanken

Her finner du oversikt over våre kommende arrangementer.

 1. Møre og Romsdal: webinar med invitasjon til VUBB

  Personar med nedsett funksjonsevne skal på lik line med andre kunne velgje kor og korleis dei bur. I dette webinaret får du informasjon om korleis læringsnettverket VUBB Møre og Romsdal kan bidra til at kommunane kan jobbe betre for å nå dette målet.

  For kommunalt ansatte som arbeider med bustad-, helse- og aktivitetstilbod for menneskje med utviklingshemming i Møre og Romsdal, medlem i brukarråd og -organisasjonar
 2. Arendal: Husbankkonferansen i sør 2023

  Overskrifter for årets lunsj til lunsj-konferanse er stortingsmeldingen Bo trygt hjemme, bosetting av ukrainske flyktninger, ny boligsosial lov, samt spørsmålet:  Hvorfor bygges det ikke boliger?

  Konferansen er for politisk og administrativ ledelse i kommunene, kommunalt ansatte, boligutviklere, entreprenører og andre interesserte.
 3. Agder, Vestfold og Telemark: Webinarer om boligsosialt arbeid

  Husbanken og Statsforvalteren kjører en boligsosial webinarrekke i november. Temaene er utsatte barnefamilier, rus- og psykisk helse og boligsosiale hensyn i plan knyttet til ny boligsosial lov.

  Webinarrekken er for alle i Agder, Vestfold og Telemark som arbeider innenfor boligsosialt arbeid, helse- og omsorg, kommunalt planarbeid, NAV, sosialt arbeid, barneverntjenesten, flyktningetjenesten, frivillige og brukerorganisasjoner.
 4. Gardermoen: Boligsosial lederkonferanse 2023 – bolig til flyktninger

  På denne konferansen tar vi opp viktige spørsmål rundt kommunenes arbeid med å skaffe nok boliger til flyktninger. I hvor stor grad går det utover arbeidet med å skaffe boliger til andre målgrupper? Hva er kommunenes erfaringer så langt og hva er mulige strategier framover? 

  Konferansen er for ledere, ansvarlige for boligsosialt arbeid og andre som jobber med bosetting av flyktninger i kommunene.
 5. Oslo: Høstsamling i Kobolt

  Styret i nettverket Kobolt inviterer til høstsamling sentralt i Oslo.

 6. Startlån i dyrtid

  BOVEL (Senter for bolig- og velferdsforskning) og Husbanken inviterer til fagseminar om startlånet. På seminaret presenteres ny forskning om startlånet og dets konsekvenser for vanskeligstilte på boligmarkedet.

  Seminaret er for ansatte i kommunal og statlig virksomhet, politikere og beslutningstakere, boligforskere og andre interesserte
 7. Elverum: Tilpasse bustaden – ei investering for framtida

  Den nye reforma «Bu trygt heime» set planlegging for alderdommen høgt på dagsorden. Skal ein bli buande som før, tilpasse bustaden eller flytte? Vi ønsker deltakarar frå heile landet velkommen til konferanse. 

  Konferansen er for tilsette og beslutningstakarar i kommunar i heile landet, og andre med interesse for feltet.