Arrangementer i Husbanken

Her finner du oversikt over våre kommende arrangementer.

 1. Bergen: Ein bustad for heile livet

  Det er Senteret for et aldersvennlig Norge som saman med Statsforvaltaren i Vestland, KS Vestland og Husbanken inviterer til denne bustadkonferansen. På konferansen vil vi rette merksemda på behov, moglegheiter og løysingar som gjer at den einskilde kan bu lenger i eigen bustad. Du kan delta fysisk eller digitalt.

  Konferansen er for kommunedirektørar/rådmenn, planleggjarar, folkehelserådgjevarar, leiarar i helse- og omsorgstenestene, eldreråd, politikarar, utbyggjarar og andre interesserte
 2. By og land – hand i hand! Husbankkonferansen i nord 2022

  Boligpolitikken er viktig for å skape byer og tettsteder der det er godt å bo og leve for alle. I byene er det mange som sliter med å komme inn på boligmarkedet. I distriktene er boligmarkedet ofte ensidig og flere sliter med å få boligfinansiering.

  Konferansen er for ansatte i kommuner, stat, byggebransje og FoU-miljø i Nordland, Troms og Finnmark
 3. Boligbygging i distriktene: Handlingsrom og virkemidler

  Hvordan kan kommunen samarbeide med Husbanken, lokale banker og andre aktører for å bidra til god tilgang på boliger i distriktene? Konkrete eksempler på prosjekter og samarbeid vil bli presentert, deriblant tiltak for bosetting av flyktninger.

  Webinaret er primært for kommuner og andre aktører i Viken og Innlandet
 4. Bodø: Frokostmøte om boligfremskaffelse – Hva kan Husbanken bidra med?

  Er du utbygger i Salten? Da inviterer vi deg på bransjetreff. Hvordan kan vi samarbeide for å fremskaffe flere boliger til alle i disse tider med stigende priser og et utfordrende boligmarkedet?

  Frokostmøtet er for byggebransjen i Salten