Veileder for startlån

Kommunale boligtilskudd sammen med startlån

Kommunale boligtilskudd ble overført rammetilskuddet til kommunene fra 2020. Rammeoverføringen medfører at kommunen må sette av midler til ordningene i økonomi- og budsjettplanen. Det er en kommunal oppgave å gi økonomisk hjelp til boligetablering og boligtilpasning. Ordningene er forankret i Lov om bustøtte og kommunale bustadtilskot. Det er et lovpålagt kommunalt ansvar å behandle søknader om tilskudd.

Å sette av midler til tilskudd til boligetablering og -tilpasning øker mulighetene i startlånsordningen. Når tilskudd og startlån brukes i kombinasjon, kan det bidra til at flere barnefamilier og andre vanskeligstilte kan eie sin egen bolig. Flere eldre vil bo hjemme og motta tjenester der. Tilgjengelighet og tilpasning av bolig gir økt selvstendighet og mindre behov for tjenester fra kommunen. En aktiv bruk av startlån og kommunalt tilskudd i kombinasjon kan understøtte en boligstrategi for en mer tilgjengelig boligmasse.

Det er viktig at kommunene bruker de boligsosiale virkemidlene sammen for å bidra til at flere får en trygg og stabil bosituasjon. Tilskudd til startlånstakere kan i mange tilfeller være avgjørende for at flere med lave framtidige inntekter skal ha mulighet til å kjøpe en egen og egnet bolig.