Veileder for startlån

Startlån med midlertidig inntekt

Mange i målgruppen for startlån er ikke fast ansatt, men jobber i mange år på kortsiktige kontrakter og engasjementer. I mange tilfeller kan et midlertidig ansettelsesforhold innebære et inntektsgrunnlag som er tilnærmet like sikkert som et fast arbeidsforhold.

Å beregne betjeningsevne på grunnlag av midlertidige og variable inntekter kan være vanskelig. I noen tilfeller vil gjennomsnittsinntekten i for eksempel tre måneder være et forsvarlig inntektsgrunnlag. I andre tilfeller kan forventede minimumsinntekter danne et forsvarlig inntektsgrunnlag. Også ved midlertidige trygdeytelser som for eksempel arbeidsavklaringspenger vil det være utfordrende å vurdere betjeningsevnen. Hvilken inntekt vil søkeren ha når arbeidsavklaringspengene opphører?

Ved midlertidige inntekter eller trygdeytelser må kommunen vurdere den sannsynlige framtidige inntekten særskilt, og om det er sannsynlig at søkeren vil klare å betjene lånet når/hvis den midlertidige inntekten opphører.

Dersom husstanden har vist at den har klart å betjene boutgifter over tid, og at utgiftene ved å eie en bolig blir lavere enn ved å leie, kan det være forsvarlig å gi startlån, selv om framtidig inntekt framstår som usikker. I slike saker bør kommunen gi startlån i samråd med NAV. Ved risiko for at inntekten faller bort og ved framtidige økte/uforutsette utgifter, bør det foreligge en plan for hvordan lånet kan betjenes gjennom å utnytte tilgjengelige virkemidler. Det kan være avdragsfri periode, bostøtte, tilskudd, sosialhjelp og støtte til å øke inntekten. I denne vurderingen bør saksbehandleren trekke inn rettighetene til økonomisk stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven § 18. For en del søkere vil den økonomiske sosialhjelpen de har krav på å gjøre det mulig å betjene et startlån, hvis inntekten bortfaller.

Siden alle søkere har krav på en individuell vurdering av søknaden sin, kan ikke kommunen ha en bestemmelse om å aldri gi startlån til søkere med midlertidige inntekter eller trygdeytelser. En bestemmelse om å begrense startlån til personer med midlertidige inntekter må åpne opp for unntak.