Kommunale bustadtilskot for privatpersonar

Det er ei kommunal oppgåve å gi økonomisk hjelp til bustadetablering og bustadtilpassing. Her får du rettleiing til behandling av søknader om tilskot til etablering, tilpassing, utgreiing og prosjektering.

Tilskot bidreg til at eldre og personar med nedsett funksjonsevne kan få tilpassa bustaden sin, slik at dei kan fortsette å bu heime, og at husstandar med lav inntekt også kan bli bustadeigarar.

Det er opp til kvar enkelt kommune å avgjere om dei skal gi tilskot, og kor stor utmålinga av tilskotet skal vere. Tilskotet kan bli gitt aleine, eller saman med startlån. Når kommunen gir startlån med lang nedbetalingstid og eventuell avdragsfridom, kan behovet for tilskot i kvar enkelt sak blir redusert.