Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Personer med funksjonsnedsettelse

Ønsket om å bo hjemlig og ha så normale hverdager som mulig gjelder denne gruppen også. Uansett om funksjonsnedsettelsen er medfødt eller kommet senere i livet.

Personer som har fått funksjonsnedsettelser i løpet av livet etter sykdom eller ulykke og har et stort hjelpebehov, ønsker som oftest en egen tilrettelagt, selvstendig bolig i et vanlig bomiljø. Noen ønsker en tettere boform sammen med andre og nærmere hjelpeapparatet, for eksempel bofellesskap.

Bofellesskap med fellesarealer står høyt på ønskelista hos personer med utviklingshemming også. En måte å organisere dette på er at kommunen fremskaffer boligene, og får investeringstilskudd og momskompensasjon. Etterpå organiserer kommunen prosjektet som et borettslag og selger boligene til den enkelte beboer. Boligenes utforming, beliggenhet og rammene rundt borettslaget bør de kommende beboerne og deres pårørende være med på å bestemme.

Alle med utviklingshemming skal ha et dagtilbud utenfor sin egen bolig. For de som ikke kan gå på skole, jobbe eller delta i andre aktivitetstilbud, er dagaktivitetssenter en løsning.

Husbanken har en egen veileder om boliger til personer med utviklingshemming. Denne omhandler blant annet prosessverktøy, økonomiske muligheter og praktiske råd. Informasjonen på siden kan hjelpe kommuner og foreldre med å gjøre disse personene i stand til å eie egen bolig.

I vår eksempelbase kan du lese om ulike boliger for personer med nedsatt funksjonsevne