Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Utforming av omsorgsplasser og aktivitetstilbud

Det er den enkeltes individuelle behov som skal bestemme tjenestetilbudets innhold og omfang, og ikke boformen. Se kapittel 3 som beskriver ulike beboeres behov.

Etter at tjenestetilbudet er fastlagt og vedtak om tjenester gjort, kan kommunen vurdere boform. Retten til forsvarlige helse- og omsorgstjenester gjelder uavhengig av om en bor i sykehjem, helsehus, omsorgsbolig eller eget hjem. Omsorgsbolig og sykehjem har ulike betalingsformer og ulikt regelverk. For mange kan omsorgsbolig være en livslang bosituasjon. Sykehjem er en institusjon. Kommunen må utforme, bygge og behandle disse boformene på ulike måter.