Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Ulike beboeres bo- og aktivitetsbehov

Dette kapitlet er Husbankens anbefalinger om hva slags bolig ulike grupper trenger og ønsker, basert på mange års erfaring fra kommune-Norge og forskning innenfor det boligsosiale feltet.

Følgende forutsetninger ligger til grunn for våre anbefalinger:

  • De aller fleste ønsker selv å bestemme over eget liv, også hvordan de bor.
  • Alle mennesker ønsker et trygt, stabilt og varig sted å bo, med hjemlig atmosfære og med mulighet for å bevege seg, delta i lokalmiljøet og være sosial etter eget ønske. Slik som alle andre normalt kan.
  • Kommunen skal vurdere hvert tilfelle individuelt ut fra brukerens livssituasjon og behov for bistand.

Alle boligløsningene som blir nevnt her er beskrevet i kapittel 4 og i retningslinjene for investeringstilskuddet (HB 8.C.8).

Husbanken har også laget en egen samleside for informasjon om hvordan planlegge heldøgns omsorgsplasser: Plankrav ved søknad om investeringstilskudd.