Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Tips til planprosessen

Det å bygge, drifte og vedlikeholde bo- og tjenestetilbud til innbyggere med spesielle behov, er en kompleks oppgave som betyr store investeringer for kommunen. Gode løsninger kan bare oppnås ved hjelp av klare målsettinger, tverrfaglig kompetanse, samarbeid og en godt organisert planprosess.

  • Invester tid og penger på planleggingen.
  • Kartlegg brukernes ønsker og behov,  for eksempel gjennom den boligsosiale handlingsplanen eller intervjuer.
  • Vurder ulike boligtilbud og funksjonelle løsninger tilpasset brukerne og tjenestetilbudet på lang sikt.
  • Ta kontakt med Husbanken tidlig i prosessen.
  • Sett sammen en prosjektgruppe med ulik kompetanse, for eksempel beboere, tjenestetilbydere, prosjekterende, utbyggere og ergoterapeut (funksjonsvurdering/hjelpemidler).
  • Vurder å lage en felles visjon for prosjektet, som handler om hverdagsliv og aktiviteter i boligene og nærmiljøet.
  • Dra på befaringer, se andre konsepter og løsninger, tenk kreativt og nytt sammen med gode erfaringer fra tidligere prosjekter.