Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Dører og vinduer

I dette kapittelet beskrives dimensjonering knyttet til dører og vinduer i omsorgsboliger, institusjonsplasser og lokaler for dagaktivitetstilbud.