Eksempler og erfaringer

Her finner du eksempler og erfaringer fra boligsosialt arbeid i kommunene. Tekstene er ment å være til inspirasjon for andre.

Kommunestørrelse:
Tema:

Tyribo borettslag: Ungdommer ble boligeiere med startlån

I mai 2023 flyttet seks unge med utviklingshemming inn i nybygde Tyribo borettslag i Risør. De har kjøpt hver sin leilighet med startlån fra kommunen. Til tross for høye byggekostnader, klarte kommunen å realisere borettslaget med solid prosjektstyring.

#Investeringstilskudd #Nedsatt funksjonsevne #Startlån

Nye studenthyblar i Stavanger tilrettelagde for nedsett funksjonsevne

Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS) har bygd to bustadbygg med til saman 129 eittroms hyblar. Bygga ligg på campusen til universitet på Ullandhaug, og alle hyblane er tilrettelagde for studentar med nedsett funksjonsevne.

#Studentboliger #Lån fra Husbanken #Nedsatt funksjonsevne

Borettslaget Felles framtid i Stange

Felles framtid er et borettslag for personer med utviklingshemming i Stange kommune. Borettslaget stod ferdig i 2016. Her eier de ti beboerne sin egen leilighet, mens kommunen leier lokaler til sine ansatte.

#Investeringstilskudd #Nedsatt funksjonsevne #Startlån

Med startlån blei Ingrid sjef i eigen heim

Då Ingrid Alnes Johannessen skulle flytte heimanfrå, ønskte ho ikkje å bu i eit bufellesskap. Ingrid ville kjøpe eiga leilegheit og vere sjef i eigen heim. Med god hjelp frå familien og Ålesund kommune fekk Ingrid oppfylt draumen sin.

#Nedsatt funksjonsevne #Startlån

Avlastningshjem for barnefamilier i Arendal

Arendal kommune hadde behov for et samlet avlastningstilbud for barnefamilier etter over 25 år i midlertidige lokaler. Røedtunet åpnet i august 2022 med ti plasser i tre bygg rundt samme tun med lekearealer og god tilgjengelighet.

#Investeringstilskudd #Nedsatt funksjonsevne

Byporten sør - sentrale leieboliger for unge med funksjons­nedsettelser

Seks unge personer med funksjonshemminger har fått hver sin nye leiebolig, med omsorgsboligstandard og personalbase, sentralt plassert i Brumunddal. I tillegg har Ringsaker kommune skaffet 13 leiligheter med kommunal tilvisningsrett. Prosjektet er kommet stand gjennom et offentlig-privat samarbeid, og er finansiert med de tidligere Husbankordningene, grunnlån og tilskudd til utleieboliger. 

#Utleieboliger #Nedsatt funksjonsevne

Kvernstua borettslag

Nittedal kommune har en strategi om at den enkelte skal kunne eie egen bolig. I dette eksempelet gjelder det etablering av andeler i borettslag som et tilbud til innbyggere med nedsatt funksjonsevne som mottar tjenester fra kommunen. Kommunen initierer prosesser og styrer arbeidet sammen med de som ønsker å eie egen bolig.

#Investeringstilskudd #Lån fra Husbanken #Nedsatt funksjonsevne

Bergerløkka sameie for unge med nedsatt funksjonsevne

Åtte unge voksne med nedsatt funksjonsevne flyttet inn i hver sin egen bolig i november 2020. De nye boligeierne får dermed et botilbud som er organisert som sameie etter at de flyttet ut av foreldrehjemmet.

#Investeringstilskudd #Startlån #Nedsatt funksjonsevne

Tilrettelagt bolig for personer med funksjons­nedsettelser

Froland kommune hadde behov for flere kommunale utleieenheter til unge mennesker med funksjonsnedsettelser. For beboerne var det viktig med personalbasen i umiddelbar nærhet, og det å kunne søke bistand og trygghet innomhus.

#Investeringstilskudd #Nedsatt funksjonsevne

Smibakken borettslag

Smibakken borettslag i Lindesnes kommune består av sju leiligheter for unge personer med funksjonshemming. Alle beboerne eier boligen selv. De eier også fellesrommet med kjøkken, trimrommet, utearealet og personalbasen. Boligene er tilpasset den enkelte beboers funksjonsnivå og smak. Kommunen leier personalbasen og yter omsorgstjenestene hver enkelt trenger.

#Investeringstilskudd #Startlån #Nedsatt funksjonsevne

Trygge omgivelser og hjemlig atmosfære for mennesker med demens

Nye Fosslia omsorgssenter ligger nord for Stjørdal sentrum. Det er kommunens første omsorgssenter tilpasset personer med kognitiv svikt. Senteret har 76 beboerrom samt 25 dagplasser bygget rundt en sansehage med blant annet vandreruter, beplantning og amfi. Beboerne har også tilgang på egen butikk, kjøkken, storstue og pleietilbud til hår, føtter og tenner.

#Investeringstilskudd #Eldre

Seniorar i Kvinnherad tok initiativ til seniorbustader

I Kvinnherad har seniorgruppa på Frivilligsentralen, saman med ein lokal entreprenør og arkitekt, fått bygd 29 bustader med livsløpsstandard. Nesten alle leilegheitene i det fem etasjes store bygget blei selt før byggestart og ferdigstilt hausten 2022.

#Eldre #Lån fra Husbanken

Dalaneset brygge - et godt sted å leve hele livet

I sørlige del av Bømlo kommune på Mosterhamn ligger Dalaneset brygge. Det er et småhusprosjekt med 38 boliger og leiligheter med beboere i alle aldre. Boligene har livsløpsstandard, og utearealene er universelt utformet. Det er en åpen strandpromenade langs sjøkanten og en felles sandstrand.

#Lån fra Husbanken

Hotell i Geiranger bygde leigebustader til tilsette

Initiativet som først omhandla eigne tilsette, har utvikla seg til å bli eit tiltak for bygdevekst. Leilegheitsprosjektet har blant anna bidrege til at den vesle turistbygda med 210 innbyggarar har fått 35 nye fastbuande innan utgangen av 2023. No ønsker hotellet å satse vidare, i samarbeid med Stranda kommune.

#Lån fra Husbanken #Utleieboliger

Bevaringsverdige bygg blei oppgraderte studentbustader

På Rommetveit i Stord kommune har studentsamskipnaden ferdigstilt eit bustadprosjekt, der tre verneverdige bygg har blitt oppgradert til 64 studenthyblar i bufellesskap.

#Studentboliger

Energisparande leilegheiter rett ved nærbutikken i Stod

Arbeidet med å styrke nærbutikken og behovet for eit leilegheitstilbod blei starten på eit lokalt utviklingsprosjekt i bygda Stod i Steinkjer, der det å utvikle Stod som attraktivt stad å bu var formålet.

#Eldre #Lån fra Husbanken

Spenstig bustad- og sentrumsutvikling i Iveland

Iveland kommune har i ein periode på over 15 år utvikla eit nytt sentrum, beståande av leilegheiter og næringslokale på Birketveit. Staden har blitt eit nytt samlingspunkt for bebuarane i dei 26 klimavennlege bustadene og heile bygda med berre fem minutts gonge til alt kva Iveland sentrum har å by på.

#Eldre #Lån fra Husbanken #Utleieboliger

Miljøvennlege studenthyblar i tøffelavstand til skulen

I Vinje kommune, øvst i Telemark har studentane ved Universitetet i Søraust-Noreg campus Rauland fått 42 splitter nye hyblar. Studentbustadene ligg rett over vegen frå studiestaden og er bygd i massivtre med geobrønn som oppvarmingskjelde og solceller som produserer straum.

#Lån fra Husbanken #Studentboliger

Ny storstove med sjukeheim i Åfjord

Julie Næss-tunet på Roan i Åfjord kommune er ein sjukeheim samlokalisert med bibliotek, legekontor, servicekontor og arbeidsfellesskap. Den nye storstova i kommunen opna hausten 2021 og er på totalt 3000 kvadratmeter i sentrum av Åfjord. På den sertifiserte Livsgledeheimen bur det 17 fornøgde bebuarar.

#Eldre #Investeringstilskudd

Trygg bosituasjon for unge rusavhengige i rehabilitering

På Nedre Eik gård i Svelvik kan beboerne bo så lenge de har behov. Her har de egne husregler og betaler husleie. De lever i et fellesskap og jobber, mens de etablerer en rusfri tilværelse. Når de mestrer en hverdag uten rus på egen hånd, kan de flytte ut eller fortsette som mentor.

#Psykisk helse og rus #Utleieboliger

Breitt samarbeid og engasjerte folk i Ulstein

I 2022 busette Ulstein kommune 136 flyktningar, 21 fleire enn i heile perioden frå 2016 til 2021. Engasjerte innbyggarar, medarbeidarar som samarbeidde godt, og eit aktivt kommunalt eigedomsselskap med ei ekstra stilling, er nokre av årsakene til resultatet.

#Flyktninger #Startlån #Utleieboliger

Foyer Bodø – bolig for vekst!

Foyer Bodø er et boligsosialt tilbud til sårbare unge mellom 16 og 25 år som er, eller står i fare for å bli, bostedsløse, og som har behov for hjelp og veiledning. Foyer Bodø tilbyr en trygg bolig med oppfølging fra en koordinator. Målgruppe for tilbudet er ungdommer som er i kontakt med barnevernet, NAV eller flyktningkontoret i kommunen.

#Boligsosial metodikk #Utleieboliger

Her er alle likestilte leietakere

På Tømmerkaia i Skien sentrum reiser det seg en ny bydel med 240 utleieboliger. Med tidsubestemte leiekontrakter og garanti mot husleieøkning ut over indeks, skal prosjektet bidra til at leiebolig er et trygt og forutsigbart alternativ til å eie.

#Lån fra Husbanken #Utleieboliger

Ullensvang busette 68 ekstra flyktningar

I mars 2022 bad IMDi Ullensvang om å ta imot totalt 140 flyktningar. Takka vere privat framleige, oppussa kommunale bustader og eit tidlegare asylmottak, klarte kommunen å huse totalt 208 flyktningar i 2022 frå Ukraina og sju andre land.

#Utleieboliger #Flyktninger

Vanylven kartla ledige bustader digitalt

Vanylven hadde ikkje lenger ei aktiv flyktningteneste eller oversikt over tomme bustader i 2022. Då IMDi oppmoda kystkommunen på Sunnmøre om å ta imot 15 flyktningar frå Ukraina, valde dei å digitalisere registrering av ledige bustader.

#Startlån #Utleieboliger #Flyktninger

Rendalen bosetter flyktninger privat

I 2022 har den lille kommunen Rendalen i Innlandet bosatt hele 110 flyktninger. Godt samarbeid med frivillighetssentralen, private huseiere og en engasjert befolkning har vært viktig for å lykkes. Når kommunen vurderer boliger, tenker de helt enkelt: Kunne mine egne barn bodd her?

#Utleieboliger #Flyktninger

Pensjonistar hjelper til slik at flyktningar kan flytte raskare inn

Leilegheiter i eit kommunalt bygg på Voss har stått tomme i fleire år og hadde behov for oppussing. Ei gruppe på sju pensjonistar pussar no opp leilegheitene, slik at dei står klare til at flyktningar kan flytte inn.

#Utleieboliger #Flyktninger

Stor velvilje blant innbyggerne i Beiarn ga resultater

Den lille kommunen Beiarn i Nordland tok imot 50 flyktninger i 2022 etter oppfordring fra IMDi. Med sine 1027 innbyggere betyr det en befolkningsøkning på fem prosent. Jobben med å skaffe boliger har kommunen holdt på med hele veien med en engasjert ordfører i spissen.

#Utleieboliger #Flyktninger

Grimstad brukte startlån for å frigjøre utleieboliger

I tillegg til å leie boliger i det private markedet, brukte Grimstad kommune i 2022 startlån aktivt. Beboere i kommunale boliger, som hadde økonomi til å kjøpe sin egen bolig, fikk bistand til dette. Dermed fikk kommunen frigjort flere leieboliger til de 158 flyktningene som kommunen bosatte gjennom 2022.

#Startlån #Utleieboliger #Flyktninger

Hordasmibakken – rimelege bustader med enkle grep

Tidlegare Lindås kommune trong rimelege og gode bustader til unge barnefamiliar med låg inntekt som hadde vanskar med å kjøpe bustad i den opne marknaden. Løysinga blei eit offentleg-privat samarbeid.

#Startlån #Lån fra Husbanken

Samlokaliserte boliger med døgnbemanning i Melhus kommune

Idrettsveien er et bo- og tjenestetilbud basert på recovery-tenking, hvor beboerne kan leve meningsfulle, aktive og tilfredsstillende liv selv om de har helseutfordringer knyttet til rus og psykiatri.

#Boligsosial metodikk #Utleieboliger #Psykisk helse og rus

Barn bor bra i Bærum

Barn bor bra i Bærum er en innsats for å få flere barnefamilier med svakt inntektsgrunnlag til å kjøpe egen bolig. Målgruppen er familier med barn under 18 år med minst en stabil inntekt.

#Startlån #Boligsosial metodikk

Leie til eie for unge i Lillebyen borettslag TOBB

Boligbyggelaget TOBB har utviklet konseptet "leie-før-eie" for å bidra til at TOBB-medlemmer som mangler tilstrekkelig egenkapital, men ellers har tilstrekkelig inntekt til å forsvare boligkostnader, skal komme i posisjon til å kjøpe egen bolig.

#Utleieboliger #Boligsosial metodikk

Kirkeparken omsorgssenter midt i byen

Hammerfest kommune bygde et sentrumsnært omsorgssenter i 2015 med sykehjemsplasser, omsorgsboliger, dagtilbud og vanlige boliger. Ideen var å samle omsorgstjenester på ulike nivå, og samtidig åpne opp for flerbruk og besøk på tvers av alder og funksjon. 

#Investeringstilskudd #Eldre

Eie først for barnefamilier i Kongsvinger

Kongsvinger kommune har over flere år testet ut "eie først" for familier som ikke oppfyller vanlige kriterier for å få startlån. Familier som er delvis avhengig av sosialhjelp til boutgifter, men som har et inntektspotensial til å bli økonomisk selvhjulpne på sikt, får mulighet til å kjøpe bolig ved hjelp av startlån.

#Startlån #Boligsosial metodikk

Leie før eie i Gjøvik

Gjøvik kommune jobber for at barnefamilier uten egenkapital skal lykkes med å kjøpe sin egen bolig. Familiene får tilbud om å leie bolig i fem år med fast månedlig sparing. Mot slutten får de mulighet til å kjøpe boligen til fastsatt pris. Gjøvik boligstiftelse, Gjøvik kommune og NAV Gjøvik har etablert dette tilbudet.

#Boligsosial metodikk #Utleieboliger

Borettslags­boliger med lavere innskudd i Verdal

Boligbyggelaget Midt har i samarbeid med Stiklestad Eiendom AS utviklet konseptet HJØLPIN som gir lavere innskuddspris på borettslagsleiligheter. Hjølpin gjør at personer uten stor oppspart egenkapital kan få kjøpt seg egen borettslagsbolig og bli selvhjulpne på boligmarkedet.

#Startlån

Luranetunet - sjukeheim med tropisk hage

Ein stor tropisk hage inne i sjukeheimen har bidratt til at bebuarane kan oppleve natur og isfrie vandremoglegheiter heile året. Hagen blei etablert i samband med at den eksisterande sjukeheimen blei bygd om, og utvida.

#Investeringstilskudd #Eldre

Montenegro bo- og lavterskelsenter

Det døgnbemannede senteret har fem omsorgsboliger og en overgangsleilighet for personer med utfordringer innen rus og psykiatri. Senteret har også et lavterskeltilbud som inntil 15 personer med lignende problemer kan benytte seg av. Tilbudet åpnet i 2017.

#Investeringstilskudd #Utleieboliger #Psykisk helse og rus

Barna først i Kragerø

Barnas beste skal veie aller tyngst i vurdering av beste løsning for familien. I Kragerø kommune setter de barna først, som en erkjennelse av at boligpolitikken har et ansvar for at alle barn skal bo godt og trygt.

#Startlån #Boligsosial metodikk