Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Søknadsprosessen og Husbankens involvering i prosjekteringsfasen

Husbanken har en egen veileder for søknadsprosess og bruk av investeringstilskudd. Veilederen du leser nå tar dermed for seg hvordan kommunen kan planlegge og prosjektere gode omsorgsplasser, både med hensyn til lokalisering og utforming. For at veilederen skal kunne fungere til dette formålet, forutsetter det at kommunen involverer Husbanken gjennom hele byggeprosjektet, det vil si fra tidlig planleggingsfase av prosjektet.

Figuren nedenfor illustrerer hvordan dette samarbeider best kan fungere:

Figur som illustrere de fire fasene i totrinnsmodellen.

Fase 1

I denne første delen av prosessen tar kommunen kontakt med Husbanken, enten i form av en forespørsel eller ved uformell dialog. Dette skal helst skje før tomt og premisser er valgt. Da kan Husbankens kommunekontakter eller saksbehandlere veilede kommunen i en tidlig fase av prosjektet. Hensikten er at prosjektene skal oppnå en bedre kvalitet, men også se til at kommunen beveger seg innenfor Husbankens retningslinjer. Både plankrav og dialogverktøy vil være god hjelp for kommunen i denne fasen.

Fase 2

Den andre delen av prosessen handler om utforming, nærmere bestemt arkitektur, funksjon og minimumskrav. Da er både målgruppe og tomt allerede valgt. Saksbehandleren vil åpne for kommunens søknad når

  • Husbanken har godkjent lokalisering
  • løsning/utforming er innenfor Husbankens krav
  • kommunen har levert alle nødvendige dokumenter i saken

Fase 3 og 4

I byggefasen av prosjektet har Husbanken en mindre aktiv rolle. Men kommunen skal orientere Husbanken ved endringer i prosjektet for å sikre at det fremdeles er innenfor kravene. Er endringen i konflikt med kravene, skal kommunen søke om godkjenning før dette eventuelt gjennomføres. Husbanken vil også veilede i forbindelse med utbetalingssøknader og kan foreta befaringer når bygget er ferdig.