Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Dimensjoneringsgrunnlag

Overordnede krav , se kapittel 2.1.

Dimensjoneringsgrunnlaget angir Husbankens minimumsmål (omsorgsstandard) som legges til grunn når kommunen skal prosjektere omsorgsboliger, sykehjem og dagaktivitetssenter. Løsninger som skal finansieres med investeringstilskudd skal som hovedregel tilfredsstille disse kravene.

Husbankens minimumsmål er summen av følgende krav:

  • Byggteknisk forskrift (TEK)
  • Arbeidstilsynets krav til helseinstitusjoner
  • Norsk standard for universell utforming (NS 11001). Disse kravene gjelder for alle områder der beboere ferdes.
  • Risikoklasse 6 i henhold til branntekniske krav
  • Trinnfrie terskler
  • Tilrettelegging for tilkobling og montering av velferdsteknologi

Se kapittel 5.7 Sjekkliste for viktigste dimensjoner.

Dimensjoneringsgrunnlaget tar utgangspunkt i kriteriene som er definert i disse dokumentene. Kravene skal være oppfylt hvis prosjektet skal kvalifisere for Husbankens investeringstilskudd.

Husbanken vil presisere: Minimumsmål ikke er å betrakte som anbefalte løsninger. Til det er arealbehovet for de ulike brukergruppene for forskjellig. I de fleste tilfeller anbefaler Husbanken arealer utover dette. Det er gjort ut fra kunnskap om at beboere i disse omsorgsplassene kan ha omfattende hjelpebehov med arealkrevende hjelpemidler. Tett dialog med de som kjenner brukergruppene er derfor viktig.

Husbanken har ansvar for at bokvaliteter for beboerne blir ivaretatt. Størrelsen på en privat boenhet kan variere for de ulike beboergruppene og varigheten i boforholdet, fra korttidsplasser i institusjon til mer permanente fullverdige boliger. Også når kommunen skal bygge små enheter, må prosjekterende dimensjonere for innredning av skap til klær og utstyr, noen lenestoler og bord (til besøk) samt et oppbevaringsmøbel til TV, bilder og bøker. Da kan beboerne skape seg et rom med en hyggelig og personlig atmosfære.