Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Overordnede prinsipper ved planlegging

Sammen med kommunen søker Husbanken å finne gode løsninger med høy kvalitet som ivaretar følgende overordnede prinsipper og føringer:

 1. Velg kvaliteter som bidrar til at både omsorgsboliger og institusjonsplasser kan fungere som gode hjem og gi rammen for et verdig liv med mening.
 2. Skaff innsikt om de ulike brukergruppenes behov som grunnlag for løsningene.
 3. Legg til rette for mennesker med kognitiv svikt og demens.
 4. Legg til rette for fleksibel bruk på lang sikt.
 5. Omsett regjeringens ambisjoner om normalisering og integrering til praksis.

2.1.1 Gode hjem og rammer for et verdig liv med mening

Boligens størrelse og utforming er grunnleggende for å gi følelsen av et hjem. Størrelsen på private boenheter kan variere, avhengig av beboergruppes behov og boforholdets varighet. Dette gjelder fra korttidsplasser i institusjon hvor beboerne bor i kortere perioder til mer permanente, fullverdige boliger.

I alle løsninger bør kommunen prioritere plass til ordinær boliginnredning. Selv de minste enhetene skal ha plass til seng, skap til klær og utstyr, noen lenestoler og et bord (til besøk), et oppbevaringsmøbel til TV, bilder og bøker. Dette for at man kan skape en trivelig og personlig atmosfære.

Hjemmefølelsen er stort sett ivaretatt når man bor i sin egen leilighet. Det er mer utfordrende når en bor i grupper med noen man ikke kjenner, og det samtidig skal fungere som en arbeidsplass. Dette stiller derfor krav om at alle aktører bevisst forsøker å skape følelsen av et hjem.

2.1.2 Innsikt om ulike bo- og aktivitetsbehov

Innsikt om de ulike behov er nærmere beskrevet i kapittel 4. Det skal også være tilrettelagt for rullestolbrukere i alle botilbud. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 5.

2.1.3 Generell tilrettelegging for personer med kognitiv svikt

Det å legge til rette for personer med kognitiv svikt og demens er et generelt krav uansett hva slags omsorgsplasser det handler om. Med generell tilrettelegging for personer med kognitiv svikt og demens mener Husbanken følgende:

 • Boenheter som er organisert i små bogrupper, med hjemlige og oversiktlige fellesrom.
 • Ingen gjennomgangstrafikk via bogrupper.
 • Enkel og trygg mulighet til å komme utendørs. Dette er viktig for at beboerne skal få tilstrekkelig med dags- og sollys, oppleve naturen, vind og vær.
 • Tilstrekkelig med dagslys i varige oppholdsrom.
 • Muligheter til å delta i, eller se på, aktiviteter ute og inne.
 • Det skal være lett å orientere seg.

Det er en fordel at beboerne kan bo i områder og omgivelser som er kjent. Om de må flytte til et annet botilbud, er det en fordel at de kan fortsette å bo i samme nærmiljø.

Gjennomgangstrafikk via bogrupper kan føre til unødig stress og forstyrrelser. Det er også uheldig med tanke på smittevern, og bogrupper bør kunne skilles helt av ved behov.

Det er spesielt med tanke på personer med lett og moderat demens at vi snakker om denne generelle tilrettelegging av omsorgsboliger og sykehjem. For personer med omfattende demens vil det være behov for spesielt tilrettelagte botilbud.

Les mer om demens i kapittel 3.1 Eldre og personer med demens.

2.1.4 Tilrettelegge for fleksibel bruk

Når kommunen skal etablere nye omsorgsplasser, er det viktig å etterstrebe differensierte boformer og fleksible løsninger.

Med ulike personligheter og behov er det ikke noen løsninger som vil favne alle. Ved å ha et variert tilbud vil kommunen i større grad være i stand til å tilpasse tilbudet til den individuelle beboer. Det innebærer at kommuneporteføljen tas i med i betraktning ved valg av boformer i nybygg, slik at en både har fellesskapsløsninger og selvstendige omsorgsboliger tilgjengelig.

Ved å lage fleksible løsninger, kan omsorgsbyggene fungere godt for ulike målgrupper ved endret behov i kommunen på lang sikt. Oppdelt bygningsmasse, boenheter organisert i mindre grupper og boliger uten fellesskapsløsninger kan bidra til dette. Fleksibilitet handler også om at endrede hjelpe- og tjenestebehov for beboer ikke skal medføre utflytting. Vi anbefaler kommunen å rådføre seg med ergoterapeut og hjelpemiddelsentralen for å sørge for at byggets utforming ivaretar dette allerede i planleggingen.