Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Kartlegg brukernes ønsker og behov

Involver bruker, brukerrepresentanter og/eller brukerorganisasjon gjennom hele prosjektet fra lokalisering til utforming. Kartlegg botilbud, aktivitets- og arbeidstilbud og sosial og kulturell deltagelse. Drøft befolkningsprognoser som sier noe om framtidig behov. Skaff en oversikt over disponible og aktuelle tomter.

For å drøfte aktuelle temaer samt evaluere kan det være nyttig å undersøke følgende:

  • Hvordan legge til rette så beboerne kan føle seg trygge og mestre eget hverdagsliv?
  • Hvordan kan og ønsker de pårørende å bidra i prosjektet?
  • Hvilke løsninger er gunstige for beboerne sett fra et driftsøkonomisk perspektiv?
  • Hvilke fleksible løsninger er aktuelle med tanke på ulike brukergrupper og deres behov?
  • Legger løsningene til rette for at beboerne kan leve normalt og være en del av samfunnet? Hvordan kan beliggenhet og utforming bidra til at beboerne kan delta på aktiviteter, samt møte andre mennesker?

I en evaluering kan kommunen benytte seg av ulike metoder; Intervjuer med beboere, ansatte og pårørende, observasjoner, analyse av tegninger og kart, gåtur, workshop for å drøfte erfaringer og så videre.

Se også kapittel 2.2.5 Brukermedvirkning.