Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Barn som ikke kan bo hjemme med behov for heldøgns omsorg og pleie

Barn og unge med behov for omfattende omsorg som de nærmeste ikke klarer å gi, kan få tilbud om plass i barneboliger på permanent basis, eller avlastningsboliger på midlertidig basis. Husbanken anbefaler små bogrupper på fire til seks beboere. Botilbudet skal være mest mulig likt et vanlig hjem med faste og kjente voksenpersoner rundt seg. Oppholdsareal og uteområder må være egnet til lek, læring og sansestimulering tilpasset barnas/ungdommenes alder og ferdigheter.

Dette er to ulike grupper som har ulike boligbehov og som ikke kan samlokaliseres:

  • Barn med utagerende adferd som trenger hjelp til å være sammen med andre.
  • Barn med store og sammensatte fysiske/kognitive funksjonsnedsettelser som bruker mye hjelpemidler.

Les om Røedtunet avlastningshjem i Arendal