Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Utforming av omsorgsboliger

Tjenestene er derimot lovregulert og gis etter behov. I en omsorgsbolig betaler beboerne for kost, boutgifter og eventuelt egenandel på tjenestene de får. Beboere i omsorgsboliger kan få bostøtte, og de kan tildeles individuelle hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. Flere får omfattende bistand også i omsorgsboliger. Tjenester gis av fast tilknyttet personale eller flere besøk fra hjemmetjenesten.

En omsorgsbolig er en boform utformet med tanke på at brukerne kan bli boende, også med omfattende pleie- og omsorgsbehov. De må derfor også utformes med tanke på arbeidsforholdene for pleie- og omsorgsansatte. Beboerne i omsorgsboliger må ha kommunalt vedtak om omsorgs- og helsetjenester vurdert ut ifra behov for at prosjektet kan kvalifisere til investeringstilskudd.