Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Unntak ved kompakte bad og innovative løsninger

"For at det skal være mulig med sideveis forflytning, og for å lette arbeidet for medhjelperne, bør det være 90 cm eller mer fri plass i hele bredden på begge sider av toalettskålen. Dette er nødvendig for at rullestolen skal kunne kjøres inn på begge sider av toalettskålen. (...) Med fri plass på begge sider av toalettskålen kan medhjelperen bidra på den siden det trengs."
(Arbeidstilsynet, kapittel 3, Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner).

  • Så lenge alle de overnevnte funksjonene er ivaretatt, kan Husbanken godkjenne løsninger hvor den ene sideplassen ved servanten reduseres inntil 50 cm i baderom som er planlagt for mest mulig selvhjulpne beboere. Forutsetningen er at betjeningsareal ved servant og toalett er stort nok for både rullestolbruker og medhjelper(e). På motsatt side av toalettet må fri sideplass være minst 90 cm.
  • Løsninger der medhjelper kan betjene begge sider av toalett, men forflytning fra rullestol kun er mulig fra én side, kan Husbanken godkjenne etter vurdering. Da må det være både høyre- og venstresidige baderom i prosjektet. Den andre siden av toalettet må ha fri sideplass på minst 90 cm.
  • Husbanken kan godkjenne kompakte bad med innovative løsninger som gir bedre funksjonalitet for beboere og medhjelper(e). Begge må kunne betjene innredningene i rommet på en forsvarlig og egnet måte. Det må være nok fysisk plass til å oppholde og manøvrere seg i rommet, inkludert hjelpemidler til forflytning.
  • Kommunen må redegjøre for hvordan de innovative løsningene ivaretar funksjonene. Dersom løsningen utfordrer krav som Husbanken i utgangspunktet stiller, blir saken vurdert ekstra grundig. Det er derfor viktig at kommunen etablererer dialog med Husbanken tidlig om de ønskede løsningene.
  • Husbanken forutsetter at kompakte baderom med redusert areal er i tråd med krav som eventuelt stilles av andre, herunder Arbeidstilsynet og byggeforskriftene. Kommunen har ansvar for at dette blir ivaretatt.
  • Mange rullestolbrukere har behov for to medhjelpere. Dette må kommunen ta hensyn til når romstørrelsene skal beregnes. Det er også mulig å benytte kort avstand til servant i baderom med ordinær størrelse eller større iht. Husbankens krav. Denne løsningen legger også opp til at beboeren er mest mulig selvhjulpen.
  • Husbanken kan godkjenne at kommunen etablerer prosjekt med kun kompaktbad (med unntak av krav om større bad iht. byggeforskriftene og eventuelle krav som stilles av andre). Det forutsetter at baderomsløsningene i kommunens prosjekter i sin helhet møter det samlede behovet i kommunen, inkludert bad beregnet for tungt pleietrengende.