Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Tekniske krav ved planlegging av omsorgsbygg

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl)

En forutsetning for å få byggetillatelse er å følge Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Dette er kommunens saksbehandlere innenfor plan- og byggesaksbehandling sitt ansvar å følge opp. Husbanken kan også komme med innvendinger i prosjekter der lovgivningen ikke følges.

Byggeforskriftene

Krav i gjeldende byggteknisk forskrift (TEK) ligger til grunn for all prosjektering av bygninger. Omsorgsboliger går under regelverket for bolig, mens sykehjem går under krav til lovverk for arbeids- og publikumsbygg. Forskjellene gjelder spesielt krav til universell utforming. Dersom kommunene ønsker å omgjøre omsorgsboliger til sykehjem, er det viktig å være klar over at byggeforskriftene stiller strengere krav til institusjonsplasser.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidstilsynets beskriver sine krav på temasiden Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner.

Universell utforming

Omsorgsboliger og institusjonsplasser skal være universelt utformet etter Norsk Standard NS 11001. Se mer om krav knyttet til universell utforming i kapittel 5.

Sikkerhet ved brann

Alle omsorgstilbud som får finansiering fra Husbanken må oppfylle kravene som stilles til risikoklasse 6 i henhold til branntekniske krav i TEK17.

Tilrettelegging for bruk av teknologi og hjelpemidler

Bygningen skal være tilrettelagt for tilkobling og montering av hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi. Det finnes mye tilgjengelig informasjon om velferdsteknologi. Noen nyttige sider kan være: