Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Stigningsforhold

Uteplasser, atkomster og gangveier skal ha en maksimal stigning på 1:20. Unntaksvis, for avstander mindre enn 3,0 meter kan det verre inntil 1:12.

Det skal være et horisontalt hvilerepos med snuareal for hver 60 cm i nivåforskjell. Er stigningen brattere enn 1:20 skal rampen ha håndlist på begge sider. Mange beboere i disse boliganleggene bruker rullestol og har ofte dårlig førlighet i armer. Unngå derfor større innvendige skråplan og bratte rampepartier hvis det er mulig. Slike hellinger kan føre til at noen triller utfor.

Valgfrie tursløyfer ute kan med fordel være brattere, ha trappetrinn, støttehåndtak og på den måten legge til rette for treningsmuligheter.

Foran alle inngangsdører skal det være et horisontalt plan med snusirkel for rullestol og tilstrekkelig sideplass ved dørene, for å at en rullestolbruker skal kunne åpne dem. Se kapittel 5.7 Sjekkliste for viktigste dimensjoner.