Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Planprinsipper for botilbud med fellesareal

Vi viser i skissene nedenfor en del ulike planprinsipper for sykehjem og omsorgsboliger. De varierer blant annet med plassering av boenheter, fellesrom, inngang og tilgang til uteareal. Valg av konsept har dermed tydelig sammenheng med flere ulike hensyn som drift, orientering i bygget, solforhold, terrengtilpasning og hvilke brukergrupper man planlegger for.

Skisse av boenheter i hestesko. Fellesrom på siste enden av hesteskoen med pil til uterom. Birom i midten. Illustrasjon.

Boenheter i hestesko rundt birom, atrium eller lignende. Fellesrom som tangent langs vandrerute. Denne organiseringen øker korridorlengden, men skaper samtidig en god vandrerute som kan inkludere fellesrommene. Fellesrommet har også godt dagslys og kobling mot utearealer.

Skisse av boenheter plassert i en L. Fellesrom i midten med pil til uterom. Illustrasjon.

Sentralt plassert fellesrom på én side. Kompakt løsning som gir lite korridorareal. Vandreruter kan eventuelt organiseres ved sammenstilling av flere grupper.

Skisse av boenheter på rekke. Fellesrom under med pil til uterom. Illustasjon.

Fellesrom på den andre siden. En fordel med denne løsningen er at fellesrom, personalrom og birom kan plasseres sentralt i gruppen. Ulempen er lang korridor og institusjonspreg.

Skisse av boenheter på rekke øverst. Boenheter under ligger parallelt med de over, men er delt i to. Mellom er fellesrom med pil til uterom. Illustasjon.

Sentralt fellesrom som ligger på én av sidene. Løsningen er veldig lik de andre løsningene med midtkorridor og boenheter på begge sider, men her har man større mulighet til å skjerme fellesrommet mot forstyrrende gjennomgangstrafikk.

Skisse av boenheter i to parallelle rader. Begge radene er delt i to. I mellomrommet mellom de to delene av hver rad er det fellesrom med pil til uterom. Ilustrasjon.

Sentralt fellesrom som er gjennomgående. Dette planprinsippet gir korte forbindelseslinjer og effektiv arealbruk. Beboerne inviteres inn i det sentrale fellesrommet, men gjennomgangstrafikk kan virke forstyrrende. Løsningen er ikke optimal med tanke på personer med demens og deres behov for vandreruter. Problemer knyttet til orientering og lysforhold er de samme som for siste figur.

Skisse av boenheter i to, kontinuerlige rekker. Fellesrom i begge ender. Ett av fellesrommene har pil til uterom. Illustrasjon.

Fellesrom i enden av korridor. Dette planprinsippet gir korte avstander og arealeffektive løsninger, men medfører fare for institusjonspreg. Med fellesområde i begge ender av midtkorridor gir dette en viss fleksibilitet, men små, stille fellesområder der «ingenting skjer» blir lite benyttet. Løsningen er ikke optimal for personer med demens og behovet for vandreruter. En annen ulempe er at mange boenheter kan føre til for dårlig orientering.