Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Om veilederen og overordnede føringer

Denne veilederen er et supplement til Husbankens retningslinjer for investeringstilskudd (HB 8.C.8). Veilederen skal hjelpe kommuner og deres samarbeidspartnere i bransjen med å etablere gode løsninger.

Når Husbanken gir kommuner investeringstilskudd til institusjonsplasser, omsorgsboliger og andre tiltak som favnes av ordningen, skal det være med kvaliteter som gjør omsorgsbyggene til gode hjem og gode arbeidsplasser. Disse målsettingene er blant annet forankret i Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) og Arbeidsmiljøloven. De overordnede prinsipper og grunnleggende krav som Husbanken stiller som basis for all prosjektering av omsorgstilbud er beskrevet i kapittel 2. Dimensjoneringsgrunnlaget ligger i siste kapittel.

Veilederen bygger på erfaringer fra de siste års utbygginger, norske og skandinaviske evalueringer og anbefalinger, samt FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). I tillegg finner vi føringer i disse politiske dokumenter: