Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Lokaler for dagaktivitetstilbud

Formålet er å stimulere og motivere mennesker til å opprettholde egenomsorgen, slik at man kan bo lengre hjemme og gi pårørende avlastning i omsorgssituasjonen. Et dagaktivitetstilbud kan gi mulighet for å delta på ulike aktiviteter, tilby måltider og sosial kontakt samt helseforebyggende og rehabiliterende tiltak.

Dagaktivitetssenteret er tilrettelagt for både hjemmeboende eldre, personer med demens og eldre/demente som bor i omsorgsboliger. Av og til kan også enkelte beboere på sykehjem benytte dagaktivitetssenteret.

Et dagaktivitetssenter er som regel tilknyttet en institusjon. Lokaler som dagaktivitetstilbudet disponerer, bør være lett å finne når du kommer utenfra. God belysning og bruk av kontrastfarger er viktig. Man bør tilstrebe at rom kan brukes til ulike aktiviteter (flerbruksrom) og tillate fleksibel bruk (grupperom, stillerom, hjelpemiddelutprøving).

I programmet dagaktivitetstilbud ledet av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (2007–2010) viste gjennomsnittlig areal i dagaktivitetstilbudene seg å være drøyt 90 kvadratmeter med gjennomsnittlig 7,8 brukere per dag. Det vil si cirka ti kvadratmeter per bruker. Dagaktivitetstilbud for et mindre antall brukere (to til fire) krever noe større areal per bruker for at dagaktivitetstilbudet skal fungere tilfredsstillende.

Når kommunen skal søke om investeringstilskudd til dagaktivitetssenter, har Husbanken laget et skjema for dagaktivitetssenter. Dette kan brukes av kommunen som en sjekkliste.

Helse- og omsorgsdepartementet anbefaler følgende utforming av arealer:

  • Entré med garderobe (plasskrevende når brukerne ofte kommer med buss og alle skal kle av seg samtidig)
  • Kjøkken med spiseplass
  • Stue/oppholdsrom, grupperom, samtalerom/aktivitetsrom
  • Toaletter og dusj/bad
  • Hvilerom
  • Kontor til personalet
  • Lager
  • Lett tilgang til utearealer, gjerne tursti og så videre
  • Uteplass/terrasse med mulighet for sol og skygge

Lokaler for dagaktivitetstilbud for andre målgrupper enn eldre

Et dagaktivitetstilbud kan også etableres for andre personer som på grunn av somatisk eller psykisk sykdom, funksjonsnedsettelse eller utfordringer knyttet til rus har behov for dagaktivitetstilbud (se punkt 6.3 i retningslinjen for investeringstilskudd).

Formålet er det samme som for eldre. Innholdet i tilbudet vil derimot kunne variere ut fra hvilket bistandsbehov de som skal motta tilbudet har. For mennesker med behov for større hjelpemidler og mer fysiske aktiviteter, bør arealet være større. Arealet og aktivitetene må være i samsvar med behovet for den planlagte målgruppen.

Lokaler for dagaktivitetstilbud bør ikke samlokaliseres med omsorgsboliger, der man lever livet "med tøflene på". Dette vil ikke være i tråd med prinsipper for normalisering og integrering.