Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Utforming av institusjonsplasser

Husbanken kan gi investeringstilskudd til følgende typer institusjonsplasser:

 • Sykehjem
 • Avlastningsboliger, barneboliger og andre boliger med heldøgns helse- og omsorgstjenester for barn og unge under 18 år som bor utenfor foreldrehjemmet
 • Institusjon med heldøgns helse- og omsorgstjenester for rusmiddelavhengige
 • Kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp
 • Aldershjem

Institusjonsplasser kan være planlagt for langtidsopphold, korttidsopphold, avlastning og rehabilitering. Disse institusjonene kan benevnes som sykehjem, helsehus og lokalmedisinsk senter. Aldershjem er tilbud som ikke etableres lenger, men det finnes fremdeles noen få i landet.

Ulike typer langtidsopphold

 • Et langtidsopphold er et ubegrenset tilbud om opphold med oppfølging og tilsyn hele døgnet.
 • Ordinær plass for personer med helse- og funksjonssvikt som har behov for pleie og omsorg hele døgnet
 • Skjermet plass for personer med demens og behov for tett oppfølging
 • Enhet for yngre personer som har demenssykdom
 • Forsterket plass psykiatri for personer som har en psykisk sykdom som krever oppfølging av ansatte med kompetanse i psykiatri
 • Enhet for personer med fysisk funksjonshemming eller alvorlig nevrologisk sykdom som har et stort pleie- og omsorgsbehov
 • Plass for personer som har behov for oppfølging av ansatte med spesiell kompetanse, for eksempel døve
 • Forsterket plass for personer med rusavhengighet med behov for pleie og omsorg

Flere kommuner har fattet vedtak om samboergaranti. For eksempel Oslo kommune: "Ektepar eller samboere skal få mulighet til å bo sammen på institusjon selv om bare én har fått vedtak om langtidsopphold."

Ulike typer korttidsopphold

 • Opphold i helsehus, se avsnitt om helsehus under
 • Avlastningsopphold for å gi eldre muligheten til å bo hjemme lengst mulig
 • Opphold for personer med utfordringer knyttet til smitte
 • Opphold i lindrende enheter
 • Opphold for personer med rusavhengighet
 • Opphold for yngre personer med demens
 • Dagopphold