Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Snuareal for rullestol

Byggeforskriftenes snusirkel på 150 cm er også Husbankens minstekrav. Men snurektangel er ikke tilstrekkelig for Husbanken i omsorgsboliger og sykehjem. Husbanken anbefaler derfor et manøvreringsareal (snuareal) på minst 160 cm for brukere med redusert førlighet eller brukere av elektrisk rullestol.

Manøvreringsarealet skal være inntegnet i alle rom. Arealet skal ikke overlappe møbler, fast innredning eller dørslag. Er brukeren avhengig av hjelp til å trille stolen, krever dette ytterligere areal. I boenheter hvor beboerne er sterkt bevegelseshemmet, kan det være behov for snuareal opp mot 210 cm, for eksempel ved bakoverlent elektrisk rullestol med ledsagerstyring.

For å kunne svinge 90 grader må passasjebredden være større enn minstemålet for rettlinjet kjøring. Dette gjelder ikke bare i korridor og lignende svinger, men også når en rullestolbruker skal svinge fra en korridor og gjennom en dør til et rom.

NB! Dør fra korridor til rom eller leilighet må ha en bredde (lysåpning) som minst svarer til B på illustrasjonen under, og korridoren må stemme overens med bredde A. Når kritiske punkter i offentlige lokaler og lignende skal dimensjoneres, må summen A + B økes til minst 2,3 meter. Manøvreringssonen på begge sider av dørene skal ha en diameter på minst 150 cm utenfor dørens eventuelle slagradius.

Plantegninger som viser hvordan en rullestol snur og plassering av snusirkel ved slagdører.
Illustrasjon til venstre: Kombinasjon av passasjemål og snuplass gir minstemål for rettvinklet sving. Til høyre: Snuarealet må ikke overlappe slagarealet til den døren som skal betjenes. Begge illustrasjoner er fra Byggforskserien til SINTEF Byggforsk.