Plankrav ved søknad om investerings­tilskudd

Plankravet skal stimulere til mer helhetlige og langsiktige behovsvurderinger før kommunene investerer i nye eller rehabiliterer de mest kostnads­krevende tilbudene.

Kommunene skal vurdere behovet for fremtidige heldøgns omsorgsplasser nøye, i lys av sitt nåværende bo- og tjenestetilbud, den eksisterende boligmassen og hvordan dette kan utvikles i tiden framover. 

Ta kontakt med nærmeste regionkontor dersom du har spørsmål om plankravet.

Du kan også sjekke siden for spørsmål og svar om plankrav.

  • Oppdatert kunnskapsgrunnlag
  • Beskrivelse av dagens bo- og tjenestetilbud
  • Beskrivelse av brukermedvirkning
  • Beskrivelse av hvordan investeringer og drift er ivaretatt i vedtatt årsbudsjett/ økonomiplan
  • Foreta helhetlige behovsvurderinger

Det legges ikke opp til at innføring av plankravet medfører behov for rullering eller endring av allerede vedtatt overordnede planer. 

Tiltak som skal bidra til bedre kvalitet på eksisterende omsorgsplasser, får fritak fra plankrav:

  • Fellesareal som kun er til bruk for beboerne i omsorgsbygget
  • Opparbeiding av uteareal, for eksempel etablering av sansehage
  • Rene utbedringer som installering av velferdsteknologi, sprinkleranlegg, heis, med mer
  • Døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp

Skjema og dialogverktøy

Her er plankravskjema og dialogverktøy tilpasset ulike målgrupper.

Kunnskap og verktøy

Det finnes svært mange gode verktøy, statistikk og temasider som kan være nyttige for kommunene i planleggingsarbeid. For å gjøre det litt enklere å finne fram, har vi nedenfor samlet lenker til ulike kilder.

I tillegg anbefaler vi å bruke nettsidene til kompetansesentrene, forskningsrapporter og egne kartlegginger.

Statistikk og data kan si noe om befolkningsutviklingen og sammensetningen av innbyggere i kommunen, boligmassen, samt helse- og omsorgstjenester. Det meste av denne type data finnes hos Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er data som er godt egnet til sammenligninger med andre kommuner. 

Følg lenkene for å se statistikk og data på ssb.no:

Her er lenker til oversikter og sider hvor data, informasjon og dels forskning er satt sammen på tematisk og knyttet til bestemte fagområder og innsatser. Her er noen av de mest sentrale:

Spesialiserte verktøy til planlegging, knyttet til beregning av behov og for å skaffe seg oversikt:

Verktøy for kartlegging:

Les også: 

Boligsosiale hensyn i planlegging

Boliger til personer med utviklingshemming