Plankrav ved søknad om investeringstilskudd

Fra 1. januar 2022 gjelder plankrav ved søknad om investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Plankravet skal stimulere til mer helhetlige og langsiktige behovsvurderinger før kommunene investerer i nye eller rehabiliterer de mest kostnadskrevende tilbudene.

Kommunene skal vurdere behovet for fremtidige heldøgns omsorgsplasser nøye, i lys av sitt nåværende bo- og tjenestetilbud, den eksisterende boligmassen og hvordan dette kan utvikles i tiden framover. 

  • Oppdatert kunnskapsgrunnlag
  • Beskrivelse av dagens bo- og tjenestetilbud
  • Beskrivelse av brukermedvirkning
  • Beskrivelse av hvordan investeringer og drift er ivaretatt i vedtatt årsbudsjett/ økonomiplan
  • Foreta helhetlige behovsvurderinger

Det legges ikke opp til at innføring av plankravet medfører behov for rullering eller endring av allerede vedtatt overordnede planer. Forespørsler som er kommet inn i 2021 der søknaden kommer inn i 2022 omfattes ikke av plankravet. Forespørsler som kommer inn i 2022 omfattes av plankravet.

Tiltak som skal bidra til bedre kvalitet på eksisterende omsorgsplasser, får fritak fra plankrav:

  • Fellesareal som kun er til bruk for beboerne i omsorgsbygget
  • Opparbeiding av uteareal, for eksempel etablering av sansehage
  • Rene utbedringer som installering av velferdsteknologi, sprinkleranlegg, heis, med mer
  • Døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp

Skjemaene blir om kort tid erstattet med utfyllbare PDF-er. 

Personer med funksjonsnedsettelser

Plankrav funksjonsnedsettelser (PDF)

Dialogverktøy funksjonsnedsettelser (PDF)

Eldre og personer med demens

Plankrav eldre og personer med demens (PDF)

Dialogverktøy eldre og personer med demens (PDF)

Personer med rus- og/eller psykiske lidelser (ROP)

Plankrav ROP (PDF)

Dialogverktøy ROP (PDF)

Alle målgrupper

Sjekkliste Dagaktivitetssenter (PDF)

Statistikk og verktøy

Det finnes svært mange gode verktøy, statistikk og temasider som kan være nyttige for kommunene i planleggingsarbeid. For å gjøre det litt enklere å finne fram, har vi nedenfor samlet lenker til ulike typer kilder for statistikk og verktøy.

I tillegg anbefaler vi å bruke nettsidene til kompetansesentrene, forskningsrapporter og  egne kartlegginger.

Statistikk og data kan si noe om befolkningsutviklingen og sammensetningen av innbyggere i kommunen, boligmassen, samt helse- og omsorgstjenester. Det meste av denne type data finnes hos Statistisk sentralbyrå (SSB). Dette er data som er godt egnet til sammenligninger med andre kommuner. 

Følg lenkene for å se statistikk og data på ssb.no:

Det finnes en del oversikter og samlesider hvor data og dels forskning er satt sammen på tematisk og knyttet til bestemte fagområder og innsatser. Her er noen av de mest sentrale:

Spesialiserte verktøy til planlegging, knyttet til beregning av behov og for å skaffe seg oversikt: