Veileder i regelverk for bostøtte

Søknadsfrist og -form

Ein søknad om bustøtte skal setjast fram på søknadsskjema og innan fristen Husbanken har fastsett. Ufullstendige søknader blir rekna som om dei ikkje er komne innan søknadsfristen. Blir søknaden retta innan éin månad etter søknadsfristen, blir han likevel rekna som komen innan fristen.

Blir søknaden om bustøtte avslått som følgje av behovsprøvinga, skal søknaden prøvast på nytt to månader utan at søkjaren må levere inn ny søknad. Søknader som blir innvilga, skal overførast til ny vurdering månaden etter.

(Forskrift om bustøtte § 9)

Søknadsfristen er den 25. i hver måned. Utbetaling skjer den 20. måneden etter.

  • Kommer søknaden inn på papir, og den 25. faller på lørdag, søndag eller helligdag, blir søknadsfristen den påfølgende virkedagen.
  • Faller den 20. på lørdag, søndag eller helligdag, blir utbetalingsdatoen virkedagen før.

Søknadsformer:

  • E-søknad
    • Alle som har eIektronisk identitet (eID) kan søke bostøtte elektronisk. eID kan for eksempel være BankID eller MinID.
  • Søknad på papir    
    • Søknad sendes på søknadsblankett HB 9.S.01 (bokmål) eller HB-9.S.01N (nynorsk).  
    • Du som saksbehandler må registrere søknaden i bostøttesystemet.

Som saksbehandler må du kontrollere både papir og e-søknader med vedlegg.

Kommunen må legge til rette for e-søknad og hjelpe søkerne med å søke elektronisk. Les mer i veilederen for Min bostøtte.