Veileder i regelverk for bostøtte

Egenandel av boutgiftene

Eigendelen som blir trekt i frå buutgiftene, jf. § 1, blir bestemt av den omrekna inntekta, jf. § 7.

Minste eigendel er kr 23 949 per år for alle. For husstandar med ei omrekna inntekt over kr 118 072 blir 16,44 prosent av den omrekna inntekta som overstig kr 118 072 lagt til eigendelen.

Eit progressivt ledd blir lagt til eigendelen for omrekna inntekter over kr 207 909. Det er 0,27 prosent av ei omrekna inntekt på kr 207 910. Satsen aukar deretter med 0,27 prosentpoeng for kvar kr 1 283 den omrekna inntekta aukar. 

I perioden 1. juni 2022–30. juni 2023 er det progressive leddet 0,12 prosent av ei omrekna inntekt på kr 207 910, og aukar med 0,12 prosentpoeng for kvar kr 1 283, den omrekna inntekta aukar.

Inntektsgrensa i tredje ledd er kr 259 245 for husstandar som har eit medlem som har varig uføretrygd eller uførepensjon ved yrkesskade, jf. lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kapittel 12, og som i tillegg er ung ufør, jf. § 12-13 i loven.

Inntektsgrensa i andre ledd er kr 127 816 og inntektsgrensa i tredje ledd er kr 219 867 for husstandar som har eit medlem som er einsleg og har alderspensjon etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kapittel 19 og 20.

(Forskrift om bustøtte § 4)

Egenandelen er den delen av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Egenandelen kommer til fratrekk i husstandens godkjente boutgifter og beregnes i forhold til husstandens samlede inntekt og antall husstandsmedlemmer. Det er den vektede inntekten (etter antall husstandsmedlemmer) som inngår i beregningen av egenandel. Les mer om vekting av inntekt under punkt 2.5.1.

Beregningen av egenandelen er avhengig av husstandens samlede vektede inntekt. Egenandelen kommer til fradrag i boutgiftene før bostøtte blir beregnet.

Unge uføre

Personer som har status "ung ufør" har en gunstigere beregning av egenandelen av boutgifter. En "ung ufør" er en person som er født med en funksjonsnedsettelse eller som har blitt uføretrygdet med virkningstidspunkt før fylte 26 år. Denne personen får en fiktiv opptjening i folketrygden. Dette er fordi de ikke har hatt mulighet til å tjene opp pensjonsrettigheter på vanlig måte ved å arbeide.

Personer som har tidsbegrenset uførestønad, arbeidsavklaringspenger eller liknende med status "ung ufør", har ikke rett til samme gunstige beregning av bostøtte.

For unge uføre som kommer inn under bestemmelsen, slår toppleddet for økt egenandel ved inntekt over 207 909 kroner inn ved en høyere inntektsgrense. En "ung ufør" får automatisk påført kode 04 i bostøttesystemet.