Veileder i regelverk for bostøtte

Ny beregning og etterkontroll

Dersom korrigerte opplysningar frå a-ordninga eller etterkontroll syner at mottakaren har fått utbetalt for lite eller for mykje bustøtte etter forskrifta her, skal det gjennomførast eit etteroppgjer.

Husbanken hentar inn oppdaterte opplysningar frå a-ordninga fram til fastsetting av formue og inntektsskatt for det same året.

Dersom det er utbetalt for høg bustøtte fordi mottakaren hadde høgare inntekt og formue enn det som er lagt til grunn da støtta vart vedteken, skal for mykje utbetalt bustøtte motreknast mot seinare bustøtte eller krevjast tilbake med mindre anna følgjer av siste ledd.

Dersom det er utbetalt for låg bustøtte fordi mottakaren hadde lågare inntekt og formue enn det som er lagt til grunn da støtta vart vedteken, skal for lite utbetalt bustøtte betalast ut til mottakaren med mindre anna følgjer av siste ledd.

For lite utbetalt bustøtte skal ikkje etterbetalast dersom summen er lågare enn 53 kroner. For mykje utbetalt bustøtte skal ikkje betalast tilbake dersom summen er lågare enn eitt rettsgebyr, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.

(Forskrift om bustøtte §14)

Husbanken vil foreta kontroller for å avdekke feil utbetalt bostøtte.

Ny beregning

I saker der arbeidsgiver/NAV melder inn nye inntektsopplysninger til a-meldingen beregner systemet bostøtten på nytt. Det blir gitt et nytt vedtak i saken. For mye utbetalt blir eventuelt motregnet neste måned, mens for lite utbetalt blir utbetalt neste måned. Søker kan klage på vedtaket om ny beregning. Hvis motregning ikke er mulig blir kravet liggende på vent, og sendt Statens innkrevingssentral på høsten når endelig ligning foreligger.

Etterkontroll

Det blir foretatt en årlig etterkontroll av de meldepliktige inntektene. Denne kontrollen foregår når ny ligning er mottatt. Søker får melding om vedtak i sakene. Søker kan klage på vedtaket. Resultat av etterkontrollen kan være at søker har fått for mye eller fått for lite utbetalt bostøtte. Husbanken behandler disse sakene. Saker som vi ikke kan motregne blir sendt til Statens Innkrevingssentral.