Veileder i regelverk for bostøtte

Formue

Til inntekta blir det lagt 65 prosent av netto formuen til husstanden, med fråtrekk for eit fribeløp. Fribeløpet er kr 310 208 for husstandar i leigde bustadar. For andre husstandar er fribeløpet likningsverdien av eigen bustad inntil kr 651 436. 

(Forskrift om bustøtte § 6)

Formue som inngår i beregningen

Det blir regnet et formuestillegg som blir lagt til inntekten. Formuestillegget er 65 prosent av all netto formue med fratrekk for et fribeløp.

  • Husstander som bor i leid bolig, får et fratrekk på inntil 310 208 kroner. Dette er uavhengig av hvor mange personer som er i husstanden.
  • Husstander som bor i egen eid bolig, får et fradrag for formuesverdi av boligen, begrenset oppad til 651 436 kroner. Fradraget er ikke mer enn ligningsverdien der denne er under 651 436 kroner. Formuesverdien av boligen blir hentet automatisk fra Skattedirektoratet.

Formue i utlandet

All inntekt og formue i eller frå utlandet blir rekna med brutto beløp i norske kroner.

(Forskrift om bustøtte § 5)

Søker skal oppgi sin forventede formue per 31.12 i inneværende år.