Veileder i regelverk for bostøtte

Korrigere eksisterende saker

Søkjaren skal gje opplysningar til kommunen om endra forhold som søkjaren forstår eller bør forstå har verknad for utrekning og utbetaling av bustøtte.

(Forskrift om bustøtte §11)

Søker kan ha behov for å korrigere opplysninger i bostøttesaken. Dette kan for eksempel være endringer i boutgifter eller endringer i husstandens sammensetning. Søker kan korrigere søknaden sin på "Min bostøtte". Kommunen kan også korrigere opplysninger på saken fortløpende. Hvis søker flytter, må han/hun levere ny søknad.

Er søknaden registrert i bostøttesystemet, er hovedregelen at du som saksbehandler i kommunen ikke skal slette den. Men møter søker opp personlig og ber dere om å slette søknaden, kan dere gjøre det. Finner dere andre grunner for å slette en søknad må du varsle søkeren skriftlig om dette. Det er viktig at du skriver i notatfeltet hvorfor saken er slettet, denne noteringen må du skriver på forrige termin.

Er det mangler ved en søknad kan du registrere saken slik at det blir et V09 avslag (manglende opplysninger). Får du inn det som mangler i saken innen søknadsfrist for inneværende, kan du sende saken til Husbanken for rettelse. Dette er en såkalt "Rettet sak".