Veileder i regelverk for bostøtte

Hvem har rett til bostøtte?

Virkeområde

Lova gjeld for personar som er registrerte i folkeregisteret og lovleg busette i Noreg.

(Bustøttelova § 2)

Bustøttelova § 2 setter opp to vilkår som må være til stede samtidig:

  • Personen må være registrert i Folkeregisteret.
  • Personen må være lovlig bosatt i Norge.

En person som har gyldig fødselsnummer, og som ikke har status utvandret, vil som hovedregel ha gyldig opphold.

Enkelte personer har et D-nummer eller et DUF-nummer. Disse blir ikke regnet som lovlig bosatt og har ikke rett til bostøtte.

Rutiner for hvordan behandle saker der en eller flere husstandsmedlemmer kun har D-nummer

D-nummeret er et identifikasjonsnummer en person får når han har fått oppholdstillatelse, slik at han kan være i landet og ta seg arbeid. På dette tidspunktet er personen fortsatt ikke registrert som lovlig bosatt. Etter å ha vært her med D-nummer i minst 6 måneder plikter de å søke om norsk fødselsnummer. Når de får tildelt fødselsnummer, blir de regnet som lovlig bosatt i Norge. Her har vi to eksempler:

  • Hvis en av de voksne har fødselsnummer, men det mangler fra de øvrige husstandsmedlemmene, kan du likevel registrere søknaden på den voksne som har norsk fødselsnummer. Etter hvert som de øvrige husstandsmedlemmene får fødselsnummer, skal du registrere de inn i saken. Tidligere terminer blir ikke etterbehandlet.
  • Ingen av de voksne har fødselsnummer, men har levert søknad. Du kan ikke behandle søknaden før de har fått tildelt fødselsnummer. Minst en av søkerne må være lovlig bosatt for å kunne søke. Søknaden gjelder fra tidspunktet vedkommende har fått tildelt fødselsnummeret.

Nærmere forklaring finner du i Lov om folkeregistrering.

Bostøtteloven gjelder ikke for personer som er bosatt på Svalbard. Dette følger av Svalbardloven § 2.

Vilkår for rett til bostøtte

Rett til bustøtte har søkjarar som

a) er over 18 år eller har eigne barn som bur i bustaden,

b) svarar for buutgifter i ein bustad som fyller vilkåra i § 5, og

c) sjølve bur i bustaden.

(Bustøttelova – § 3)

  • Alle som er over 18 år, kan ha rett til bostøtte.
  • Personer som er under 18 år og har egne barn som bor i husstanden, kan ha rett til bostøtte.
  • Søker må bo i boligen, og det må være søkers faste bolig.
  • Søker av bostøtte er den som står som ansvarlig for boutgiftene. Misligholder søker lån eller husleie, vil han/hun fortsatt ha ansvar for egne boutgifter. Du kan derfor ikke stoppe bostøtten på grunn av dette.